Amtal Sp. z o.o. S.K.A.

Starannie wybieramy najbardziej przydatne Wam informacje

Przekroczenie limitu przychodów uprawniających do 9% podatku

Po przekroczeniu limitu przychodów uprawniających do opłacania podatku w wysokości 9% nie ma obowiązku dopłacania podatku.

Podmioty rozpoczynające działalność, a także podmioty, których przychód z działalności nie przekroczył 1,2 mln euro są uprawnione do stosowania obniżonej stawki podatku dochodowego od osób prawnych wynoszącej 9%. W roku...

Czytaj więcej na ten temat: Przekroczenie limitu przychodów uprawniających do 9% podatku

04.11.2019r.

Koszty samochodu w jednoosobowej działalności gospodarczej

Przepisy nie ograniczają liczby pojazdów wykorzystywanych w działalności

Jedynym warunkiem uprawniającym do uznania poniesionych kosztów na nabycie i użytkowanie w jednoosobowej działalności gospodarczej np. samochodów osobowych jest wykazanie związku przyczynowo-skutkowego między wykorzystaniem tego składnika majątku, a osiąganymi przychodami....

Czytaj więcej na ten temat: Koszty samochodu w jednoosobowej działalności gospodarczej

31.10.2019r.

Opłata recyklingowa

Zmiana zasad rozliczania i dokumentowania opłaty recyklingowej

Opłata recyklingowa pobierana jest między innymi od toreb na zakupy z tworzywa sztucznego. Wyjątkiem są tutaj tylko bardzo lekkie torby z tworzywa sztucznego, które są wymagane ze względów higienicznych lub...

Czytaj więcej na ten temat: Opłata recyklingowa

30.10.2019r.

Podwyżka wynagrodzenia młodocianych

Od 01.09.2019r. wzrosły stawki wynagrodzenia młodocianych zatrudnionych w formie nauki zawodu.

Młodocianemu (który ukończył 15 lat i nie ukończył 18 lat) pracodawca może zaoferować dwa rodzaje umów o pracę w celu przygotowania zawodowego tj. naukę zawodu bądź przyuczenie do wykonywania określonej...

Czytaj więcej na ten temat: Podwyżka wynagrodzenia młodocianych

28.10.2019r.

Mechanizm Podzielonej Płatności (MPP)

Mechanizm podzielonej płatności zastępuje odwrotne obciążenie

Od 01.11.2019r. wchodzą w życie przepisy dotyczące "mechanizmu podzielonej płatności".

Mechanizm ten polega na dokonywaniu płatności za nabywane towary lub usługi na dwa różne konta sprzedawcy. Kwota netto z...

Czytaj więcej na ten temat: Mechanizm Podzielonej Płatności (MPP)

26.10.2019r.

Refundacja kosztów pracy młodocianych

Od sierpnia 2019 pracodawca ma możliwość zmiany refundacji z tytułu zatrudnienia młodocianego

W ramach pomocy de minimis pracodawca może uzyskać od Ochotniczych Hufców Pracy zwrot kosztów poniesionych na wynagrodzenia młodocianych wraz ze składkami na ubezpieczenie. Refundację można uzyskać za liczbę młodocianych nie...

Czytaj więcej na ten temat: Refundacja kosztów pracy młodocianych

25.10.2019r.

Zmiana kwot wolnych od potrąceń

W przypadku pracowników korzystających z "zerowego PIT" inne są kwoty wolne od zajęć komornicznych

Co do zasady wolna od potrąceń jest kwota odpowiadająca wynagrodzeniu minimalnemu netto. Kwota tę należy określić każdorazowo również w przypadku pracowników, którzy nie ukończyli 26 roku życia i którzy korzystają...

Czytaj więcej na ten temat: Zmiana kwot wolnych od potrąceń

23.10.2019r.

Danina solidarnościowa

Pojawił się dodatkowy podatek od osób fizycznych

W roku 2020 (do dnia 20.04.2020r.) po raz pierwszy będzie się składać i opłacać tak zwaną "daninę solidarnościową". Jest to nic innego niż dodatkowy, 4% podatek pobierany od dochodów osób...

Czytaj więcej na ten temat: Danina solidarnościowa

21.10.2019r.

Warianty podpisów elektronicznych

Podpisując elektronicznie dokumenty można wybrać wariant składania podpisu

Podpis elektroniczny może być złożony w jednym z trzech wariantów. Podpis zewnętrzny, to podpis w którym powstaje dodatkowy plik z podpisem. Aby go użyć należy wtedy przesłać zarówno plik podpisywany,...

Czytaj więcej na ten temat: Warianty podpisów elektronicznych

18.10.2019r.

Podpis osobisty pod sprawozdaniem finansowym

Ma być możliwe podpisanie sprawozdania za pomocą e-dowodu

Od 01.01.2020r. ma być możliwe podpisywanie sprawozdania podpisem osobistym. Jest to trzeci - obok podpisu kwalifikowanego i podpisu zaufanego - rodzaj podpisu, który może być wykorzystywany w kontaktach z urzędami....

Czytaj więcej na ten temat: Podpis osobisty pod sprawozdaniem finansowym

16.10.2019r.

Złożone schematy podatkowe

Należy pamiętać, że schematy podatkowe mogą składać się z kilku uzgodnień, które pojedynczo schematami podatkowymi nie są

Zgodnie z przepisami, schemat podatkowy jest uzgodnieniem zawartym pomiędzy podmiotami. O ich cechach szczególnych i warunkach pisaliśmy w poprzednich aktualnościach. Pamiętać jednak należy, iż nawet jeśli poszczególne uzgodnienia nie stanowią...

Czytaj więcej na ten temat: Złożone schematy podatkowe

14.10.2019r.

Schematy podatkowe - inne szczególne cechy rozpoznawcze

Raportowaniu podlegają również transakcje podlegające definicji schematów podatkowych

Zgodnie z ordynacją podatkową schematem podatkowym jest uzgodnienie, które: - spełnia kryterium głównej korzyści i ma ogólną cechę rozpoznawczą, - ma szczególną cechę rozpoznawczą lub posiada inną szczególną cechę rozpoznawczą....

Czytaj więcej na ten temat: Schematy podatkowe - inne szczególne cechy rozpoznawcze

11.10.2019r.

Raportowanie transgranicznych schematów podatkowych

Nie każda transakcja z powiązanym podmiotem zagranicznym stanowi schemat podatkowy

Transgranicznym schematem podatkowym zgodnie z ordynacją podatkową nazywamy uzgodnienie, które: - jest transgraniczne (dotyczy podmiotów z różnych państw), - spełnia kryterium głównej korzyści i jednocześnie ma którąkolwiek z ogólnych cech...

Czytaj więcej na ten temat: Raportowanie transgranicznych schematów podatkowych

09.10.2019r.

ZUS przy zleceniu na urlopie bezpłatnym

Przy zatrudnieniu na umowę zlecenie u swojego pracodawcy w czasie urlopu bezpłatnego można nie płacić ZUS

Co do zasady składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne naliczane są od przychodów ze stosunku pracy. W przypadku zatrudnienie się u swojego pracodawcy równolegle na umowę zlecenie, również przychody z...

Czytaj więcej na ten temat: ZUS przy zleceniu na urlopie bezpłatnym

07.10.2019r.

Opodatkowanie przejazdów pracownika taksówką

Przejazdy pracownika taksówkami na zlecenie pracodawcy nie podlegają opodatkowaniu

Dla wykonania obowiązków służbowych pracownicy niekiedy muszą skorzystać z usług taksówek (np. przy wykonywaniu obowiązków od wczesnego poranka czy do późna w nocy, albo w przypadku nagłych zdarzeń w zakładzie...

Czytaj więcej na ten temat: Opodatkowanie przejazdów pracownika taksówką

04.10.2019r.

Urlop wypoczynkowy przy zmianie etatu

Urlop wypoczynkowy oblicza się proporcjonalnie do okresu pracy i wymiaru etatu

W przypadku pracowników zatrudnionych na pełen etat mają oni - zależnie od stażu pracy - prawo do 20 lub 26 dni urlopu. W przypadku pracowników zatrudnionych na niepełny etat należy...

Czytaj więcej na ten temat: Urlop wypoczynkowy przy zmianie etatu

03.10.2019r.

Szkolenia BHP przy zmianie pracy

Wstępne szkolenie BHP zawsze będzie konieczne

W przypadku, gdy pracownik zmienia miejsce pracy ale jest zatrudniony na takim samym stanowisku u nowego pracodawcy, nadal podlega obowiązkowemu szkoleniu wstępnemu. Szkolenie wstępne składa się z dwóch etapów: instruktażu...

Czytaj więcej na ten temat: Szkolenia BHP przy zmianie pracy

01.10.2019r.

Opieka nad dzieckiem w szpitalu

Nawet w przypadku pobytu chorego dziecka w szpitalu, rodzic może otrzymać zasiłek opiekuńczy

Zasiłek opiekuńczy przysługuje osobie zwolnionej od wykonywania pracy z uwagi na konieczność opiekowania się chorym członkiem rodziny. Przysługuje on pod warunkiem, że nie został wyczerpany roczny limit dni, za które...

Czytaj więcej na ten temat: Opieka nad dzieckiem w szpitalu

29.09.2019r.

Zasiłek chorobowy z umowy o pracę i umowy zlecenia

W przypadku umowy zlecenia zawartej równolegle z umową o pracę nie zawsze zasiłek chorobowy wypłacany będzie od obu

Wynagrodzenie stanowiące podstawę do naliczenia zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacane pracownikowi za okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym wystąpiła niezdolność do pracy. Generalnie do tak obliczanej podstawy...

Czytaj więcej na ten temat: Zasiłek chorobowy z umowy o pracę i umowy zlecenia

26.09.2019r.

Biała lista podatników

Brak weryfikacji konta bankowego kontrahenta spowoduje konsekwencje podatkowe

Od 01.09.2019r. obowiązuje tzw. "biała lista" Ministerstwa Finansów. Ma ona znaczenie przy dokonywaniu płatności powyżej 15.000 złotych brutto. Otóż każdorazowo przed dokonaniem na rzecz kontrahenta płatności we wspomnianej wysokości, należy...

Czytaj więcej na ten temat: Biała lista podatników

06.09.2019r.

Koszty transportu przy Allegro Smart

Koszty transportu wykazane na fakturach objętych systemem Allegro Smart nie są kosztem uzyskania przychodu

Pakiet Allegro Smart polega na wykupieniu pakietu przesyłek do wykorzystania bez ponoszenia dodatkowych kosztów transportu. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy to na otrzymanych wraz z towarem fakturach ujęty jest koszt...

Czytaj więcej na ten temat: Koszty transportu przy Allegro Smart

04.09.2019r.

Materiały zużywane przy usługach medycznych i weterynaryjnych

Materiały zużyte przy świadczeniu usług medycznych i weterynaryjnych są zakupem towarów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

W ostatnim okresie nastąpiła zmiana stanowiska organów podatkowych odnośnie ujmowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów materiałów zużywanych podczas świadczenia usług weterynaryjnych i medycznych. Do tej pory organy podatkowe stały...

Czytaj więcej na ten temat: Materiały zużywane przy usługach medycznych i weterynaryjnych

02.09.2019r.

Sprawozdanie finansowe przekształcanej spółki

Przekształcona w trakcie roku spółka składa dwa sprawozdania finansowe

Spółka może w trakcie roku zmienić swoją formę prawną. Ustawa o rachunkowości nakłada w sytuacji takiej obowiązek zamknięcia ksiąg spółki przekształcanej na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej i ich otworzenia...

Czytaj więcej na ten temat: Sprawozdanie finansowe przekształcanej spółki

30.08.2019r.

PCC od hipoteki

Od umowy hipoteki opłaca się PCC

Hipoteka jest uregulowana w ustawie z dnia 06.07.1982r. o księgach wieczystych i hipotece. Polega ona na zabezpieczeniu wierzytelności (w tym wierzytelności przyszłej) na nieruchomości. Wierzyciel może w tym przypadku dochodzić...

Czytaj więcej na ten temat: PCC od hipoteki

28.08.2019r.

Podatek u źródła zaliczany do kosztów

W niektórych przypadkach podatek u źródła zapłacony przez polski podmiot może być dla niego kosztem uzyskania przychodów

Generalną zasadą jest, że podatek dochodowy nie jest kosztem uzyskania przychodów. Inaczej wygląda niekiedy sytuacja w przypadku podatku dochodowego pobieranego u źródła. Podatek ten winien być potrącony z zagranicznej faktury...

Czytaj więcej na ten temat: Podatek u źródła zaliczany do kosztów

26.08.2019r.

Obowiązek podatkowy w VAT przy usługach ciągłych

Fakturę za usługi ciągłe i usługi świadczone w sposób ciągły można wystawić do 15 dnia następnego miesiąca

Zgodnie z ostatnimi interpretacjami Krajowej Informacji Skarbowej, jeżeli dla powtarzających się świadczeń kontrahenci ustalili terminy rozliczeń, to momentem wykonania usługi będzie upływ okresu, za który ma nastąpić płatność. Można w...

Czytaj więcej na ten temat: Obowiązek podatkowy w VAT przy usługach ciągłych

23.08.2019r.

Usługi ciągłe, a usługi świadczone w sposób ciągły

Usługi świadczone w sposób ciągły można opodatkować tak, jak usługi ciągłe

Istnieje różnica pomiędzy usługami ciągłymi i usługami świadczonymi w sposób ciągły. Przykładem tych pierwszych są usługi, które są realizowane nieustannie, jak usługi najmu, usługi telekomunikacyjne, dostarczanie energii, dzierżawę czy przechowywanie...

Czytaj więcej na ten temat: Usługi ciągłe, a usługi świadczone w sposób ciągły

21.08.2019r.

Wprowadzenie do majątku firmy używanych środków trwałych

Samodzielnej wyceny wartości wnoszonego majątku prywatnego można dokonać tylko wyjątkowo

Wnosząc do firmy używane składniki majątkowe napotyka się problem określenia ich wartości. Zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za wartość początkową...

Czytaj więcej na ten temat: Wprowadzenie do majątku firmy używanych środków trwałych

19.08.2019r.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej przed jej rejestracją

Organy podatkowe uznają, że działalność gospodarcza może być rozpoczęta przed jej rejestracją

Co do zasady podatnicy, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą mogą skorzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT o ile przewidywana przez nich wartość sprzedaży nie przekroczy w proporcji do okresu prowadzonej przez...

Czytaj więcej na ten temat: Rozpoczęcie działalności gospodarczej przed jej rejestracją

16.08.2019r.

Faktura zaliczkowa przy braku wpłaty

Nie można anulować wystawionej do zaliczki, nawet jeśli nie została wpłacona

Otrzymanie zaliczki, co do zasady, powoduje obowiązek wystawienia faktury VAT. Zdarzają się jednak sytuacje, w których faktura na zaliczkę wystawiana jest jeszcze przed otrzymaniem wpłaty. Przepis art. 106i ust. 7...

Czytaj więcej na ten temat: Faktura zaliczkowa przy braku wpłaty

14.08.2019r.

Mieszkania dla zagranicznych pracowników

Zapewnienie pracownikom z zagranicy mieszkania jest opodatkowane PDOF

Obecnie często obcokrajowcy zatrudniani są w polskich firmach. Niejednokrotnie zdarza się, że polski pracodawca zapewnia tym pracownikom darmowe zakwaterowanie. Organy podatkowe stoją na stanowisku, że udostępnione kwatery nie służą pracownikom...

Czytaj więcej na ten temat: Mieszkania dla zagranicznych pracowników

12.08.2019r.

Wynagrodzenie udziałowca i członka zarządu

Wynagrodzenia udziałowca nie stanowi kosztu uzyskania przychodu, jeśli nie pełni on żadnej roli w firmie

Zgodnie przepisami wydatki związane z dokonywaniem jednostronnych świadczeń na rzecz wspólników nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Przepis ten jednak nie będzie obowiązywał, jeśli świadczenie nie będzie jednostronne. Z sytuacją taką...

Czytaj więcej na ten temat: Wynagrodzenie udziałowca i członka zarządu

07.08.2019r.

Pakiety medyczne dla pracowników

Wydatki firmy na zakup pakietów medycznych dla pracowników i ich rodzin są kosztem uzyskania przychodów

Firmy często dokonują zakupu pakietów medycznych dla swoich pracowników i ich rodzin. Powstaje wtedy wątpliwość, czy wydatki takie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Jako, że tego typu świadczenia pozwalają...

Czytaj więcej na ten temat: Pakiety medyczne dla pracowników

05.08.2019r.

Zbiorcze deklaracje na PCC

Istnieje możliwość złożenia zbiorczej deklaracji na PCC

Od 01.07.2019r. w przypadku dokonania co najmniej 3 transakcji istnieje możliwość złożenia zbiorczej deklaracji PCC-4 i zbiorczego uregulowania podatku. Deklarację tę składa się w terminie do 7 dnia następnego miesiąca....

Czytaj więcej na ten temat: Zbiorcze deklaracje na PCC

29.07.2019r.

Waluty wirtualne

Obrót kryptowalutami nadal zwolniony z PCC

Ministerstwo Finansów stoi na stanowisku, że waluty wirtualne stanowią prawa majątkowe. Tym samym ich zakup i sprzedaż powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (1%). Niemniej rozwiązanie to budzi kontrowersje,...

Czytaj więcej na ten temat: Waluty wirtualne

22.07.2019r.

Twój PIT rozliczy Urząd Skarbowy

Od 2019 Twój PIT może rozliczyć Urząd Skarbowy.

Roczne rozliczenie podatku dla większości z nas nie będzie już kłopotem, ponieważ wszystkim zajmie się Urząd Skarbowy. Od 2019 weszło w życie udogodnienie dla każdego, kto powinien złożyć zeznania:

Opodatkowanie najmu ryczałtem

Od 2019 nie ma konieczności dokonywania zgłoszenia wyboru formy opodatkowania dla najmu.

Począwszy od 2019 nie ma już obowiązku zawiadamiania urzędu skarbowego o wyborze opodatkowania dochodów z najmu (prywatnego) w formie ryczałtu ewidencjonowanego. Wyboru tego dokonuje się obecnie przez dokonanie pierwszej wpłaty...

Czytaj więcej na ten temat: Opodatkowanie najmu ryczałtem

13.01.2019r.

Darmowe upominki dla klientów

Przekazanie darmowych upominków klientom może nie podlegać opodatkowaniu VAT.

Zdarza się, że klienci firmy otrzymują od niej bezpłatne katalogi bądź drobne upominki. O ile przekazanie tych pierwszych nie budzi większych wątpliwości na gruncie przepisów VAT (przekazanie ich jest zgodnie...

Czytaj więcej na ten temat: Darmowe upominki dla klientów

13.11.2018r.

Wniesienie prywatnego sprzętu do firmy

Prowadzący działalność gospodarczą mają możliwość przekazania na jej potrzeby prywatnie zakupionego sprzętu.

Prywatnie zakupiony sprzęt osoba prowadząca działalność gospodarczą może „wnieść” do tej działalności. Może się to odbyć poprzez przyjęcie sprzętu jako środka trwałego i jego amortyzację (w tym również jednorazową), albo...

Czytaj więcej na ten temat: Wniesienie prywatnego sprzętu do firmy

08.11.2018r.

Rozwiązanie umowy leasingowej przed terminem, a koszty podatkowe

W przypadku rozwiązania umowy leasingu przed terminem jej zakończenia firma nie ma obowiązku dokonywania korekty kosztów.

Na podstawie umowy leasingu operacyjnego przedmiot leasingu jest oddawany w użytkowanie firmie w zamian za comiesięczne opłaty. Przedmiotem leasingu mogą być podlegające amortyzacji środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, a...

Czytaj więcej na ten temat: Rozwiązanie umowy leasingowej przed terminem, a koszty podatkowe

05.11.2018r.

Odprawa pośmiertna

Odprawa pośmiertna podlega zwolnieniu z opodatkowania.

Zgodnie z art. 93 kodeksu pracy, w przypadku śmierci pracownika w trakcie trwania stosunku pracy, lub w czasie pobierania przez niego zasiłku chorobowego, rodzinie przysługuje od firmy odprawa pośmiertna. Dla...

Czytaj więcej na ten temat: Odprawa pośmiertna

31.10.2018r.

Artykuły spożywcze dla pracowników kosztem uzyskania przychodów

Wydatki na zakup artykułów spożywczych dla pracowników mogą stanowić koszty uzyskania przychodów.

Firma ma możliwość zakupu dla swoich pracowników i udostępniania im artykułów spożywczych. Do niedawna ograniczało się to do zakupu wody, kawy, herbaty, mleka do kawy itp. Kontrowersje budziły już soki,...

Czytaj więcej na ten temat: Artykuły spożywcze dla pracowników kosztem uzyskania przychodów

25.10.2018r.

Opłaty faktoringowe

Opłaty faktoringowe od realizowanych transakcji winny być ujmowane jako koszty finansowe.

Faktoring polega na sprzedaży należności przysługujących firmie (np. ze sprzedaży towarów i usług) od jej klientów do firm faktoringowych, ewentualnie banków. Korzyścią dla sprzedającego jest wcześniejsze otrzymanie zapłaty (co może...

Czytaj więcej na ten temat: Opłaty faktoringowe

21.10.2018r.

Komornik nie zajmie całości wynagrodzenia z umowy zlecenia

Również wynagrodzenia z umów zleceń i umów o dzieło mogą podlegać ochronie przed potrąceniami na rzecz komornika.

Co do zasady ochronie przed zajęciem komorniczym podlegają wynagrodzenia z umów o pracę. Kwota wolna od potrącenia ustalana jest zgodnie z kodeksem pracy. Wynagrodzenie z tytułu umów cywilnoprawnych (zlecenia i...

Czytaj więcej na ten temat: Komornik nie zajmie całości wynagrodzenia z umowy zlecenia

17.10.2018r.

Koniec sprawozdań w formie papierowej

Sprawozdania finansowe do KRS mogą być składane wyłącznie w formie elektronicznej.

Od 15 marca 2018 roku obowiązkiem każdego właściciela firmy wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego, jest „dostarczanie” dokumentów finansowych do RDF (Repozytorium Dokumentów Finansowych) – teleinformatycznego systemu, który udostępnił Minister Sprawiedliwości....

Czytaj więcej na ten temat: Koniec sprawozdań w formie papierowej

02.10.2018r.

Zapłaconych składek ZUS nie zaliczysz do kosztów

Składki na ZUS, które powinny być sfinansowane z części pracownika, nie zaliczy się do kosztów po ich zapłacie.

Wynagrodzenie pracownika brutto pomniejsza się zgodnie z przepisami o składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Po dokonaniu zapłaty zalicza się je do kosztów uzyskania przychodów. Następuje to poprzez zaliczenie...

Czytaj więcej na ten temat: Zapłaconych składek ZUS nie zaliczysz do kosztów

31.07.2018r.

Terminy zapłaty w transakcjach

Terminy zapłaty przy transakcjach między firmami nie mogą przekraczać 60 dni.

Ustawa o terminach płatności w transakcjach handlowych miała pomóc przedsiębiorcom w odzyskaniu i utrzymaniu płynności finansowej i zapobiec zatorom płatniczym. Reguluje ona między innymi zasady, jakie powinny dotyczyć transakcji pomiędzy...

Czytaj więcej na ten temat: Terminy zapłaty w transakcjach

30.07.2018r.

Przepadek zapłaconego PCC

W przypadku odmowy rejestracji spółki pobrany przez notariusza podatek od czynności cywilnoprawnych przepadnie.

Przy zawiązywaniu spółki (np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) notariusz, przy sporządzaniu umowy spółki, zobowiązany jest do pobrania podatku od czynności cywilnoprawnych, który następnie odprowadza do urzędu skarbowego. Zarząd spółki przygotowuje...

Czytaj więcej na ten temat: Przepadek zapłaconego PCC

27.07.2018r.

Obowiązkowa korekta VAT od niezapłaconych faktur

Brak dokonania korekty VAT od zakupów nie zapłaconych w terminie jest zagrożony dodatkowymi sankcjami.

W przypadku nieuregulowania zobowiązania za zakupione towary lub usługi, nabywca po upływie 150 dni od terminu zapłaty określonego na fakturze, lub wynikającego z umowy z dostawcą, zobowiązany jest do zmniejszenia...

Czytaj więcej na ten temat: Obowiązkowa korekta VAT od niezapłaconych faktur

26.07.2018r.

Obniżenie limitu uprawniającego podróżnych do otrzymania zwrotu z tytułu Tax Free

Od 1 sierpnia 2017r. obiniżona została łączna minimalna kwota zakupów, od których podróżni mogą ubiegać się o zwrot zawartego w cenie towarów podatku VAT.

Podróżni dokonujący zakupów towarów w Polsce na potrzeby prywatne, a następnie opuszczający terytorium Unii Europejskiej i wywożący nabyte towary mogą się ubiegać o zwrot zapłaconego przy nabyciu tych towarów podatku...

Czytaj więcej na ten temat: Obniżenie limitu uprawniającego podróżnych do otrzymania zwrotu z tytułu Tax Free

23.07.2018r.

Rachunek bankowy dla VAT

Banki otworzyły dodatkowe rachunki VAT dla firm.

Począwszy od 1 lipca 2018r. wszedł w życie tzw. "split payment". Konsekwencją tego jest otworzenie przez banki dla każdej firmy dodatkowego rachunku, tzw. rachunku VAT. Formalnie rachunek ten jest własnością...

Czytaj więcej na ten temat: Rachunek bankowy dla VAT

21.07.2018r.

Koszty podczas zawieszenia działalności

Nawet podczas zawieszenia działalności niektóre koszty ponoszone przez przedsiębiorcę mogą być zaliczone do kosztów podatkowych.

Przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają pracowników, mają możliwość zawieszenia działalności. Zawieszenie to może trwać od 30 dni do 24 miesięcy. Nawet w okresie zawieszenia konieczne jest jednak ponoszenie pewnych kosztów, które...

Czytaj więcej na ten temat: Koszty podczas zawieszenia działalności

19.07.2018r.

Opodatkowanie zarządzania spółką zależną

Zarządzanie spółką zależną podlega VAT.

W ostatnich latach popularną konstrukcją wykorzystywaną do optymalizacji podatkowej było powołanie spółki komandytowo-akcyjnej (SKA), której komplementariuszem była spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Z charakteru samej SKA wynika, że zarządzanie nią sprawuje...

Czytaj więcej na ten temat: Opodatkowanie zarządzania spółką zależną

17.07.2018r.

Zbiórka pieniędzy przez internet

Udostępnienie rachunku dla zbiórki pieniędzy przez internet jest wolne od podatku.

Internet stał się jedną z form prowadzenia publicznej zbiórki pieniędzy na różne cele – np. leczenie, realizację określonego projektu, pomoc poszkodowanym lub ubogim. Z prawnego punktu widzenia przekazanie nawet drobnych...

Czytaj więcej na ten temat: Zbiórka pieniędzy przez internet

15.07.2018r.

Uzasadnienie wypowiedzenia umowy o pracę

W uzasadnieniu wypowiedzenia umowy o pracę należy podawać szczegółowe informacje.

Nie wystarcza już - zgodne z prawdą - ale niepełne uzasadnienie wypowiedzenia umowy o pracę. Taki wniosek można wysnuć z wyroku Sądu Najwyższego z dnia 10.09.2013r. (sygn. I PK 61/13)....

Czytaj więcej na ten temat: Uzasadnienie wypowiedzenia umowy o pracę

13.07.2018r.

dane kontaktowe

Amtal Sp. z o.o. S.K.A.
90-752 Łódź, ul. Żeligowskiego 3/5
telefon: +48 42 680-45-40 / +48 691 207 191
e-mail: biuro@amtal.eu