Komornik nie zajmie całości wynagrodzenia z umowy zlecenia

Również wynagrodzenia z umów zleceń i umów o dzieło mogą podlegać ochronie przed potrąceniami na rzecz komornika.

Co do zasady ochronie przed zajęciem komorniczym podlegają wynagrodzenia z umów o pracę. Kwota wolna od potrącenia ustalana jest zgodnie z kodeksem pracy. Wynagrodzenie z tytułu umów cywilnoprawnych (zlecenia i o dzieło) podlega regulacjom kodeksu postępowania cywilnego i przyjmuje się, że nie podlega ono ochronie przed potrąceniem. Jednakże w pewnych okolicznościach kodeks postępowania cywilnego odwołuje się do regulacji z kodeksu pracy, w tym do ochrony przed potrąceniami. Zgodnie z art. 833 § 2 k.p.c. zasady ochrony stosuje się do tych świadczeń powtarzających się, których celem jest zapewnienie utrzymania. Należą do nich np. wynagrodzenie z umowy zlecenia pod warunkiem, że jest ono jedynym źródłem utrzymania wykonującego zlecenie i jest powtarzalne. Jeśli te warunki są spełnione, to w przypadku zajęcia wynagrodzenia na poczet zobowiązań niealimentacyjnych, powinna być stosowana kwota wolna od potrąceń. Zgodnie z opinią Ministerstwa Sprawiedliwości kwota wolna od potrąceń winna być ustalana na tych samych warunkach, co w przypadku umowy o pracę, przy czym kwotę wolną od potrąceń należy odnieść do minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego proporcjonalnie do ilości godzin wykonywania zlecenia.

17.10.2018r.

dane kontaktowe

Amtal Sp. z o.o. S.K.A.
90-752 Łódź, ul. Żeligowskiego 3/5
telefon: +48 42 680-45-40 / +48 691 207 191
e-mail: biuro@amtal.eu