Artykuły spożywcze dla pracowników kosztem uzyskania przychodów

Wydatki na zakup artykułów spożywczych dla pracowników mogą stanowić koszty uzyskania przychodów.

Firma ma możliwość zakupu dla swoich pracowników i udostępniania im artykułów spożywczych. Do niedawna ograniczało się to do zakupu wody, kawy, herbaty, mleka do kawy itp. Kontrowersje budziły już soki, napoje, ciastka i inne artykuły. Tymczasem interpretacja indywidualne Dyrektora KIS z dnia 22.08.2018r. potwierdza, iż dokonywanie zakupów a następnie udostępnianie pracownikom do ogólnej konsumpcji w biurze np. owoców, pieczywa, serków, przypraw, napojów owocowych, jogurtów itp. jest tzw. kosztem pracowniczym. Koszt ten, oprócz wynagrodzenia za pracę obejmuje właśnie wszelkiego rodzaju premie, nagrody, diety i właśnie inne wydatki ponoszone na rzecz pracowników, które w sposób pośredni wpływają na zwiększenie ich motywacji do pracy, poprawę jakości wykonywanej pracy oraz ich samopoczucie i zdrowie. Tak więc omawiane koszty są przejawem starań o dobry stan zdrowia pracowników, ich samopoczucie ikondycje fizyczną, co w dalszej perspektywie może przyczyniać się do zwiększania motywacji pracowników i wzrostu ich wydajności co powoduje zaistnienie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy ponoszonymi kosztami a możliwością osiągnięcia z tego tytułu przychodu. Tym samym koszty te mieszczą się w kategorii racjonalnych i gospodarczo uzasadnionych wydatków związanych z działalnością gospodarczą, a ich celem jest osiągnięcie, zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów, stąd też stanowią koszty uzyskania przychodów. Mimo takiej interpretacji należy jednak pamiętać, iż koszty takie mogą być w niektórych przypadkach kwestionowane podczas kontroli, a wykazanie, że miały one związek z możliwościami uzyskiwania dzięki nim dodatkowych przychodów, będzie leżało po stronie firmy.

25.10.2018r.

dane kontaktowe

Amtal Sp. z o.o. S.K.A.
90-752 Łódź, ul. Żeligowskiego 3/5
telefon: +48 42 680-45-40 / +48 691 207 191
e-mail: biuro@amtal.eu