Obowiązek podatkowy w VAT przy usługach ciągłych

Fakturę za usługi ciągłe i usługi świadczone w sposób ciągły można wystawić do 15 dnia następnego miesiąca

Zgodnie z ostatnimi interpretacjami Krajowej Informacji Skarbowej, jeżeli dla powtarzających się świadczeń kontrahenci ustalili terminy rozliczeń, to momentem wykonania usługi będzie upływ okresu, za który ma nastąpić płatność. Można w ten sposób opodatkować nie tylko usługi ciągłe, ale również usługi świadczone w sposób ciągły. Faktura winna być wystawiona (zgodnie z art. 106i ustawy o podatku od towarów i usług) nie później niż 15 dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym wykonano usługę. Z kolei art. 19a ust. 3 wspomnianej ustawy stwierdza, że usługę dla której ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Zasady te stosuje się również do dostaw towarów (art. 19a ust. 4)

23.08.2019r.

dane kontaktowe

Amtal Sp. z o.o. S.K.A.
90-752 Łódź, ul. Żeligowskiego 3/5
telefon: +48 42 680-45-40 / +48 691 207 191
e-mail: biuro@amtal.eu