Raportowanie transgranicznych schematów podatkowych

Nie każda transakcja z powiązanym podmiotem zagranicznym stanowi schemat podatkowy

Transgranicznym schematem podatkowym zgodnie z ordynacją podatkową nazywamy uzgodnienie, które: - jest transgraniczne (dotyczy podmiotów z różnych państw), - spełnia kryterium głównej korzyści i jednocześnie ma którąkolwiek z ogólnych cech rozpoznawczych, - ma szczególną cechę rozpoznawczą. Przez kryterium głównej korzyści rozumie się wybranie danego uzgodnienia pomiędzy podmiotami przede wszystkim ze względu na odnoszoną korzyść podatkową. Jeśli działający rozsądnie i kierujący się celem innym niż odniesienie korzyści podatkowej podmiot, mógłby wybrać inne rozwiązanie, to wtedy mamy do czynienia ze spełnieniem kryterium głównej korzyści. W ramach szczególnej cechy rozpoznawczej ordynacja podatkowa wymienia spełnienie przez porozumienie między podmiotami, co najmniej jednego z warunków: - uzgodnienie obejmuje płatność podlegającą do zaliczenia do kosztów podatkowych pomiędzy podmiotami powiązanymi, przy której podmiot otrzymujący płatność nie ma siedziby ani zarządu w żadnym z państw albo też ma siedzibę lub zarząd na terytorium stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, - w odniesieniu do tego samego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej odpisy amortyzacyjne dokonywane są w więcej niż jednym państwie, - ten sam dochód lub majątek korzysta z unikania podwójnego opodatkowania w więcej niż jednym państwie, - w ramach uzgodnienia dochodzi do przeniesienia aktywów a określone przez dwa państwa wynagrodzenie z tego tytułu dla celów podatkowych różni się o co najmniej 25%, - może skutkować obejściem obowiązku automatycznej wymiany informacji o rachunkach finansowych lub wykorzystywać brak takich przepisów, - występuje nieprzejrzysta struktura własności prawnej lub jest trudny do ustalenia beneficjent rzeczywisty, - wykorzystuje wprowadzone w jednym państwie uproszczenie w stosunku do przepisów związanych z ustalaniem cen transferowych z wyjątkiem przewidzianych przez wytyczne OECD, - dochodzi do przeniesienia praw do trudnych do wyceny wartości niematerialnych i prawnych, - pomiędzy podmiotami powiązanymi dochodzi do przeniesienia funkcji, ryzyka lub aktywów, jeśli przewidywany roczny wynik finansowy podmiotu (podmiotów) przenoszącego przed odsetkami i opodatkowaniem w 3-letnim okresie po tym przeniesieniu wyniósłby mniej niż 50% przewidywanego rocznego dochodu (jak wyżej) gdyby nie dokonano przeniesienia. Jak widać kryteriów tych jest sporo, a znaczna ich część jest bardzo nieostro sformułowana. Dlatego też należy uważnie rozpatrywać wszelkie operacje gospodarcze, które mogłyby podlegać pod transgraniczny schemat podatkowy.

09.10.2019r.

dane kontaktowe

Amtal Sp. z o.o. S.K.A.
90-752 Łódź, ul. Żeligowskiego 3/5
telefon: +48 42 680-45-40 / +48 691 207 191
e-mail: biuro@amtal.eu