Przekroczenie limitu przychodów uprawniających do 9% podatku

Po przekroczeniu limitu przychodów uprawniających do opłacania podatku w wysokości 9% nie ma obowiązku dopłacania podatku.

Podmioty rozpoczynające działalność, a także podmioty, których przychód z działalności nie przekroczył 1,2 mln euro są uprawnione do stosowania obniżonej stawki podatku dochodowego od osób prawnych wynoszącej 9%. W roku 2019 w przypadku przekroczenia tego limitu obrotów, począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przekroczenia limitu, zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych winny być naliczane według stawki 19%. Wpłacone już według niższej stawki zaliczki nie są korygowane do stawki wyższej. Nie są też pobierane żadne odsetki od różnicy w zaliczkach pomiędzy podatkiem według skali 9% a 19%. Pamiętać jednak należy, iż podatnik będzie zobowiązany do zapłaty podatku za cały rok w wysokości 19% podstawy opodatkowania, a więc podatek za cały rok jest obliczany według jednej stawki podatkowej.

04.11.2019r.

dane kontaktowe

Amtal Sp. z o.o. S.K.A.
90-752 Łódź, ul. Żeligowskiego 3/5
telefon: +48 42 680-45-40 / +48 691 207 191
e-mail: biuro@amtal.eu