Zwolnienie z obowiązku stosowania kas fiskalnych


Zwolnienie z obowiązku stosowania kas fiskalnych dotyczy trzech przypadków.

U firm działających dłużej niż rok z obowiązku stosowania kas fiskalnych zwolnione są te, które w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły określonego limitu przychodów.

W przypadku firm, które rozpoczęły działalność w roku poprzednim - wartość limitu oblicza się proporcjonalnie do okresu, w jakim w roku poprzednim dokonywały sprzedaży objętej limitem.

Natomiast w przypadku firm rozpoczynających w danym roku podatkowym działalność, zwolnienie obowiązuje, jeśli przewidywany przez nie poziom przychodów będzie mniejszy niż limit (również przeliczony proporcjonalnie do okresu dokonywania sprzedaży).

Do limitu sprzedaży wlicza się jedynie obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Rok Limit (w zł)
2019 20.000
2018 20.000
2017 20.000
2016 20.000
dane kontaktowe

Amtal Sp. z o.o. S.K.A.
90-752 Łódź, ul. Żeligowskiego 3/5
telefon: +48 42 680-45-40 / +48 691 207 191
e-mail: biuro@amtal.eu