Biuro rachunkowe Amtal

Rachunkowość i Konsulting

Zmiany personalne w spółce nie wymagają opłaty

Dokonanie zmian personalnych w spółce osobowej nie podlega PCC

Jedną z form dokonania zmian personalnych w spółce osobowej jest dokonanie przeniesienia ogółu praw i obowiązków. Nabycie takie następuje na podstawie art. 10 kodeksu spółek handlowych. Umowa taka nie mieści się w – zamkniętym – katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, tym samym nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem.

Takie stanowisko wynika z interpretacji KIS z 29.07.2020r. (0111-KDIB2-3.4014.202.2020.1.LM).

29.09.2020r.

PCC spółki

Bezpłatne noclegi dla pracowników

Zapewnienie zakwaterowania pracownikom może stanowić dla nich przychód z nieodpłatnego świadczenia

Zapewnienie pracownikowi bezpłatnego noclegu w miejscowości, do której zostanie on oddelegowany do wykonywania pracy mimo braku takiego obowiązku nałożonego prawem będzie stanowiło dla tego pracownika przychód z innych nieodpłatnych świadczeń.

Jeśli jednak pracownik zamieszkuje w miejscu poza miejscowością, w której mieści się zakład pracy, a pracownik nie korzysta z podwyższonych kosztów uzyskania przychodów, to wartość noclegu (zakwaterowania) w czasie wypełniania obowiązków służbowych korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 19, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 500 złotych. Dopiero nadwyżka ponad tę kwotę stanowi dla oddelegowanego opodatkowany przychód z pracy.

Ten wniosek wynika z interpretacji KIS z dnia 09.06.2020r. (0113-KDIPT2-3.4011.325.2020.1.ID).

25.09.2020r.

CIT kadry koszty PIT wynagrodzenia

Nowe obowiązki firm wynikające z JPK_V7

Wprowadzenie nowych JPK_V7 nakłada nowe obowiązki na firmy i księgowych.

Od października 2020r. dotychczasowe deklaracje VAT-7/7K oraz pliki JPK_VAT zostaną zastąpione jednym, nowym plikiem JPK_V7 / JPK_V7K.

Oprócz połączenia tych dwóch struktur do nowych plików dodawanych jest szereg nowych informacji, których wykazywanie jest obowiązkowe. Zwiększy to ilość pracy do wykonania przez firmy (np. podawanie specjalnych kodów dla poszczególnych pozycji faktur sprzedażowych) jak i przez księgowych (podawania tychże samych kodów pozycji, znaczników transakcji, rodzajów faktur itp.).

W tym artykule skupimy się na obowiązkach firm. Otóż już na etapie wystawiania faktury sprzedawca musi dla niektórych towarów i usług podać specjalnej kody liczbowe, które następnie będą przepisane do rejestrów VAT przez księgowego i razem z rejestrami przesłane do Ministerstwa Finansów.

Kody te (kody GTU) wyglądają następująco:
- 01 – napoje alkoholowe (alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie);
- 02 – towary, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT (np. benzyny silnikowe, olej napędowy);
- 03 – olej opałowy w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, oleje smarowe, pozostałe oleje o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99; oleje smarowe o kodzie CN 2710 20 90, preparaty smarowe objęte pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją;
- 04 – wyroby tytoniowe, susz tytoniowy oraz płyn do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym;
- 05 – odpady określone w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy o VAT (np. wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe konstrukcje pływające czy odpady szklane);
- 06 – urządzenia elektroniczne oraz części i materiały do nich wymienione w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy o VAT (np. komputery, telefony komórkowe, konsole do gier wideo czy aparaty fotograficzne);
- 07 – pojazdy oraz części samochodowe o kodach wyłącznie CN 8701-8708 oraz CN 8708 10;
- 08 – metale szlachetne oraz nieszlachetne wymienione w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy VAT oraz w poz. 12-25, 33-40, 45 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy o VAT (np. artykuły jubilerskie czy odpady i złom metali nieszlachetnych);
- 09 – leki oraz wyroby medyczne – produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, objęte obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne;
- 10 – budynki, budowle, grunty;
- 11 – usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych;
- 12 – usługi o charakterze niematerialnym, tj. usługi doradcze, księgowe, prawne, zarządcze, szkoleniowe, marketingowe, firm centralnych (head office), reklamowe, badania rynku i opinii publicznej oraz w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych;
- 13 – usługi transportowe i gospodarki magazynowej.

Podkreślić należy, iż dla obowiązku zamieszczania kodów bez znaczenia pozostaje wielkość przedsiębiorcy dokonującego sprzedaży, czy sporadyczny charakter transakcji, a także limity związane z „białą listą” czy mechanizm podzielonej płatności.

Znacznie, znacznie większe, obowiązki w związku z wprowadzeniem JPK_V7 / JPK_V7K nałożone zostają na księgowych dokonujących zapisów w rejestrach VAT i przesyłających te pliki do Ministerstwa Finansów. Ale o tym już w jednym z kolejnych artykułów.

23.09.2020r.

Sprowadzasz samochód, pomyśl o podatkach

Ustawa o VAT nie wprowadza dodatkowych uregulowań odnośnie nabycia samochodów, ale...

Ustawa o podatku od towarów i usług zawiera uregulowania dotyczące nabycia wewnątrzwspólnotowego innych niż nowe środków transportu, które na terytorium Polski przeznaczone są do odsprzedaży.

Dotyczy to wszystkich podmiotów, również tych, które prowadzą działalność w zakresie sprzedaży samochodów osobowych i które po nabyciu rejestrują je na terytorium Polski.

Podmioty te mają również obowiązek zapłaty podatku na zasadach określonych w art. 103 ust. 3 na rachunek bankowy w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego oraz złożenia informacji o nabytych środkach transportu (VAT-23).

21.09.2020r.

samochody VAT

Jak prowadzić działalność gospodarczą bez rejestracji?

Nie każda działalność wymaga rejestracji w CEiDG. Istnieją jednak pewne warunki/przepisy, o których trzeba pamiętać.

Zgodnie z art.5 ust 1 ustawy Prawo przedsiębiorców możliwe jest prowadzenie drobnej działalności zarobkowej przez osoby fizyczne. Dotyczy to np. dorywczego handlu czy okazjonalnego świadczenia usług.

Zgodnie z powołanym przepisem działalnością gospodarczą jest działalność wykonywana przez osobę fizyczną, z której przychód (należny) nie przekracza w żadnym miesiącu jej prowadzenia 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, pod warunkiem, że osoba ta w ciągu ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej. Należy przy tym podkreślić, iż dotyczy to osób prowadzących działalność osobiście - nie w formie spółki oraz, iż działalność taka nie może wymagać dla swojego prowadzenia uzyskania koncesji, licencji ani pozwolenia.

Prowadząc działalność nierejestrowaną:
- nie trzeba jej zgłaszać w CEIDG, US i GUS (nie posiada się numerów NIP i REGON),
- nie ma potrzeby płacenia składek na ZUS,
- nie wpłaca się zaliczek na podatek,
- nie prowadzi się księgowości (z wyjątkiem ewidencji sprzedaży, o której mowa niżej).

Ewidencja sprzedaży ma formę uproszczoną i obejmuje notowanie kwot przychodów uzyskanych w poszczególnych dniach. Dodatkowo na życzenie klienta, należy wystawić dokument (rachunek, fakturę) dokumentującą dokonanie sprzedaży.

Osiągnięte z działalności nierejestrowanej przychody rozlicza się w zeznaniu rocznym PIT-36, w pozycji "inne źródła". Można też w nim odliczyć koszty, które zostały poniesione w związku z tą działalnością, np. zakup materiałów do produkcji. Koszty te oczywiście muszą byś udokumentowane, tak więc należy przechowywać dowody (np. paragony, faktury, umowy, wyciągi z kart płatniczych) ich poniesienia.

Ważnym jest również, by pamiętać, iż jeśli przychód w danym miesiącu przekroczy kwotę limitu (50% kwoty minimalnego wynagrodzenia), to działalność nierejestrowa staje się od dnia przekroczenia limitu automatycznie działalnością gospodarczą. Przedsiębiorca ma w takim wypadku 7 dni na dokonanie zgłoszenia w CEIDG.

18.09.2020r.

działalność gospodarcza kasy fiskalne PIT

Oznaczenie o MPP na wszystkich fakturach

Umieszczenie adnotacji „Mechanizm Podzielonej Płatności” na każdej fakturze jest dość powszechną praktyką. Ale czy oby na pewno słuszną?

Sytuacje, kiedy na fakturze powinny być umieszczone wyrazy „mechanizm podzielonej płatności” zostały określone w art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o podatku od towarów i usług. Nie można zatem uznać, że prawidłowe jest wpisywanie tej adnotacji na wszystkich wystawianych fakturach niezależnie od tego czy podlegają one MPP czy też nie.

Jednak w swojej interpretacji (01110KDIB3-1.4012.319.2020.1.KO) z dnia 27.07.2020r. KIS stwierdził, iż oprócz obowiązkowych elementów, które winna zawierać faktura, uregulowanych przepisami, podatnik może zamieścić również inne informacje i że nie stanowi to naruszenia przepisów dotyczących wystawienia faktur VAT. Każdy przedsiębiorca może stworzyć swój własny autorski wzór faktury.

Chociaż nie powinno umieszczać się adnotacji o MPP na wszystkich fakturach – to tego typu działanie nie będzie sprzeczne z przepisami.

15.09.2020r.

koszty KPiR VAT

Prosta spółka akcyjna

Opóźniono stworzenie prostych spółek akcyjnych

Prosta spółka akcyjna miała łączyć cechy spółki z o.o. (relatywnie proste i tanie założenie, funkcjonowanie i likwidacja) z zaletami spółki akcyjnej (duża dowolność w określaniu rodzajów akcji i zasad działania, szybka rejestracja elektroniczna, brak bariery finansowej rozpoczęcia działalności - 1 PLN kapitału na start, przydział akcji za pracę oraz usługi).

Pierwotny termin wejścia w życie regulacji dotyczących tej spółki został jednak przesunięty na 01.03.2021r.

10.06.2020r.

KRS spółki

Wpłacanie podatku u źródła

Podatek u źródła pobrany przez płatnika jest wpłacany na jego mikrorachunek.

Art. 26 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) wskazuje jako właściwy urząd do zapłaty podatku u źródła rachunek US właściwy dla podatnika (a nie płatnika). W sytuacji takiej teoretycznie trzeba byłoby ustalać właściwe mikrorachunki dla poszczególnych podatników.

Na szczęście MF potwierdziło, iż nie ma takiej potrzeby a właściwym postępowaniem będzie wpłacenie całości podatku na mikrorachunek bankowy płatnika.

W przypadku jednak, gdyby wpłata nie była dokonana na prawidłowy mikrorachunek, wystarczy skontaktować się z US, do którego zaadresowano płatność oraz przekazać dowód wpłaty. Niezbędne przekazania wpłat i przeksięgowania dokonają już pomiędzy sobą właściwe US.

08.06.2020r.

CIT

Rozliczanie kwartalne VAT po wznowieniu działalności

Po wznowieniu zawieszonej działalności nadal można rozliczać VAT kwartalnie.

Zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej na okres ponad 6 miesięcy powoduje wykreślenie z rejestru czynnych podatników VAT z urzędu.

Po wznowieniu działalności przedsiębiorca automatycznie winien zostać zarejestrowany dla potrzeb podatku VAT, bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego.

Zgodnie z art.99 ust.3a pkt 1 ustawy VAT podatnicy rejestrowani jako podatnicy VAT czynni przez okres 12 miesięcy (począwszy od miesiąca rejestracji) nie mogą rozliczać się z VAT kwartalnie.

Jednak przepis ten nie dotyczy podmiotów, które są do rejestru VAT przywracane. Otóż te powinny być ponownie zarejestrowane z takim samym statusem, jaki posiadały w momencie ich wykreślania.

11.05.2020r.

działalność gospodarcza

Przekroczenie limitu przychodów uprawniających do 9% podatku

Po przekroczeniu limitu przychodów uprawniających do opłacania podatku w wysokości 9% nie ma obowiązku dopłacania podatku.

Podmioty rozpoczynające działalność, a także podmioty, których przychód z działalności nie przekroczył 1,2 mln euro są uprawnione do stosowania obniżonej stawki podatku dochodowego od osób prawnych wynoszącej 9%.

W roku 2019 w przypadku przekroczenia tego limitu obrotów, począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przekroczenia limitu, zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych winny być naliczane według stawki 19%.

Wpłacone już według niższej stawki zaliczki nie są korygowane do stawki wyższej. Nie są też pobierane żadne odsetki od różnicy w zaliczkach pomiędzy podatkiem według stawki 9% a 19%.

Pamiętać jednak należy, iż podatnik będzie zobowiązany do zapłaty podatku za cały rok w wysokości 19% podstawy opodatkowania, a więc podatek za cały rok jest obliczany według jednej stawki podatkowej.

04.11.2019r.

CIT

Koszty samochodu w jednoosobowej działalności gospodarczej

Przepisy nie ograniczają liczby pojazdów wykorzystywanych w działalności.

Jedynym warunkiem uprawniającym do uznania poniesionych kosztów na nabycie i użytkowanie w jednoosobowej działalności gospodarczej np. samochodów osobowych jest wykazanie związku przyczynowo-skutkowego między wykorzystaniem tego składnika majątku, a osiąganymi przychodami.

Stąd też nie ma innych prawnych ograniczeń do zakupu i użytkowania więcej niż jednego samochodu.
Niemniej pamiętać należy o fakcie, iż udowodnienie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy uzyskanymi przychodami a poniesionymi w tym celu kosztami ciąży na podatniku, więc kwestię tę należy dobrze przemyśleć.

31.10.2019r.

działalność gospodarcza koszty KPiR PIT

Opłata recyklingowa

Zmiana zasad rozliczania i dokumentowania opłaty recyklingowej.

Opłata recyklingowa pobierana jest między innymi od toreb na zakupy z tworzywa sztucznego. Wyjątkiem są tutaj tylko bardzo lekkie torby z tworzywa sztucznego, które są wymagane ze względów higienicznych lub stanowią podstawowe opakowanie dla żywności luzem, gdy pomaga to zapobiegać marnowaniu żywności.

Stawka opłaty wynosi obecnie 0,20 zł za reklamówkę. Firma może od klienta pobierać tę samą kwotę, albo zwiększyć ją np. o cenę samej torby.

Od 2020r. opłatę recyklingową należy wpłacać kwartalnie, do 15 dnia pierwszego miesiąca po zakończeniu kwartału.

Dodatkowym obowiązkiem jest prowadzenie ewidencji wskazującej liczbę nabytych i wydanych toreb, przy czym w przypadku posiadania kilku punktów sprzedaży, ewidencja ta powinna być prowadzona oddzielnie dla każdego z nich. Ewidencję tę należy przechowywać prze 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego informacje dotyczą.

Należy dodać, że zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów opłata recyklingowa stanowi koszt uzyskania przychodów w momencie jej odprowadzenia, lecz niestety przychód podatkowy stanowi już w momencie jej pobrania od klienta.

30.10.2019r.

CIT koszty KPiR PIT

Podwyżka wynagrodzenia młodocianych

Od 01.09.2019r. wzrosły stawki wynagrodzenia młodocianych zatrudnionych w formie nauki zawodu.

Młodocianemu (który ukończył 15 lat i nie ukończyÅ‚ 18 lat) pracodawca może zaoferować dwa rodzaje umów o pracę w celu przygotowania zawodowego tj. naukę zawodu bądź przyuczenie do wykonywania określonej pracy.

Minimalne stawki wynagrodzeń młodocianych ustalane są jako procent kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Stawki te w przypadku młodocianych wykonujących pracę w formie nauki zawodu wzrosły od dnia 01.09.2019r. o jeden punkt procentowy i wynoszą teraz odpowiednio:
- 5% w pierwszym roku nauki,
- 6% w drugim roku nauki,
- 7% w trzecim roku nauki.

Bez zmian natomiast pozostała stawka stosowana do obliczania umów w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy i wynosi ona 4% wartości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

28.10.2019r.

kadry koszty refundacje wynagrodzenia

Mechanizm Podzielonej Płatności (MPP)

Mechanizm podzielonej płatności zastępuje odwrotne obciążenie

Od 01.11.2019r. wchodzą w życie przepisy dotyczące "mechanizmu podzielonej płatności".

Mechanizm ten polega na dokonywaniu płatności za nabywane towary lub usługi na dwa różne konta sprzedawcy. Kwota netto z faktury przelewana jest na konto podstawowe sprzedawcy, a kwota podatku VAT na tzw. "rachunek VAT".

Możliwość takiego dokonywania płatności istniała już wcześniej, niemniej od 01.11.2019r. będzie ona obowiązkowa w niektórych przypadkach.

Mechanizm podzielonej płatności dotyczy płatności za faktury (oraz zaliczkowych), które są wystawiane na rzecz innego podatnika, które opiewają na co najmniej 15.000 złotych oraz jeśli dotyczą one towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 ustawy o podatku od towarów i usług.

Oznacza to, że faktury opiewające na wyższe niż 15.000 złotych kwoty, o ile nie znajduje się na nich co najmniej jeden z towarów wymienionych w załączniku, mechanizmowi temu nie podlegają.

Podobnie nie podlegają mechanizmowi podzielonej płatności faktury i płatności o wartości niższej niż 15.000 złotych - niezależnie od od rodzaju towarów lub usług których dotyczą.
Zwrócić należy uwagę na fakt, iż samo podzielnie płatności wynikającej z faktury podlegającej metodzie podzielonej płatności na dwa lub więcej przelewów - każdy o kwocie mniejszej niż 15.000 złotych - nie zwalania ze stosowania "split-payment".

Dodatkowo zaznaczyć należy, iż jeśli na fakturze na kwotę 15.000 złotych lub wyższej znajdzie się jakakolwiek pozycja, która została wymieniona w załączniku nr 15 ustawy VAT, to niezależnie od jej wartości - cała faktura będzie podlegała mechanizmowi podzielonej płatności.
Zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności jest dla nabywcy obowiązkowe, niezależnie czy sprzedawca dokonał na fakturze odpowiedniej adnotacji, czy też nie.

Mechanizm podzielonej płatności zastępuje z dniem 01.11.2019r. "odwrotne obciążenie", co oznacza, iż począwszy od dnia 01.11.2019r. nie mogą być wystawiane faktury wg. tej metody.
Utrudnione zostają również przelewy zaliczkowe jak i przelewy zbiorcze, o czym opowiemy w kolejnych informacjach w najbliższym czasie.

26.10.2019r.

VAT

Refundacja kosztów pracy młodocianych

Od sierpnia 2019 pracodawca ma możliwość zmiany refundacji z tytułu zatrudnienia młodocianego

W ramach pomocy de minimis pracodawca może uzyskać od Ochotniczych Hufców Pracy zwrot kosztów poniesionych na wynagrodzenia młodocianych wraz ze składkami na ubezpieczenie.
Refundację można uzyskać za liczbę młodocianych nie przekraczającą trzykrotności liczby zatrudnionych (nie będących młodocianymi) na czas nieokreślony, w przeliczeniu na pełne etaty.

Po dniu 01.08.2019r. w przypadku umów o refundację, pracodawca może wystąpić do centrum edukacji (w ciągu 30 dni od zmiany najniższych stawek wynagrodzenia młodocianych) w wnioskiem o zmianę wysokości refundacji.

Należy podkreślić, iż jest to prawo pracodawcy, a nie jego obowiązek, więc pracodawca ten nie musi występować z takim wnioskiem, jeśli wynagrodzenie młodocianych uległoby np. obniżeniu.
Pracodawca, który wniosek o waloryzację zgłosi w terminie (30 dni od zmiany najniższego wynagrodzenia młodocianego) uzyska refundację w nowej kwocie za okres od dnia zmiany stawek, natomiast w przypadku przekroczenia tego terminu - od miesiąca po miesiącu złożenia wniosku.

25.10.2019r.

kadry koszty refundacje wynagrodzenia

Zmiana kwot wolnych od potrąceń

W przypadku pracowników korzystających z "zerowego PIT" inne są kwoty wolne od zajęć komorniczych.

Co do zasady wolna od potrąceń jest kwota odpowiadająca wynagrodzeniu minimalnemu netto.

Kwotę tą należy określić każdorazowo również w przypadku pracowników, którzy nie ukończyli 26 roku życia i którzy korzystają z "zerowego PIT".

Przykładowo, kwota bazowa wolna od potrąceń (czyli 100% minimalnej kwoty netto) wynosi w sierpniu i we wrześniu 2019 1.766,78 złotych.

23.10.2019r.

kadry PIT wynagrodzenia

Danina solidarnościowa

Pojawił się dodatkowy podatek od osób fizycznych

W roku 2020 (do dnia 20.04.2020r.) po raz pierwszy będzie się składać i opłacać tak zwaną "daninę solidarnościową".

Jest to nic innego, jak dodatkowy, 4% podatek pobierany od dochodów osób fizycznych przekraczających w roku podatkowym 1 mln złotych.
Podstawą obliczenia dochodu w przypadku tego podatku jest suma dochodów (z pracy, emerytury, kontraktów menedżerskich, działalności gospodarczej, niektórych zysków kapitałowych itp.) po odjęciu kwot pomniejszających (m.in. składek na ubezpieczenia społeczne - krajowych i zagranicznych i kwoty 1 mln złotych).

Dodatkowym obostrzeniem jest fakt, iż nawet w przypadku łącznego opodatkowania małżonków, dochód dla celów daniny społecznej obliczany jest inaczej niż w zeznaniu podatkowym, to znaczy obliczany jest osobno.

21.10.2019r.

działalność gospodarcza PIT wynagrodzenia

Warianty podpisów elektronicznych

Podpisując elektronicznie dokumenty można wybrać wariant składania podpisu.

Podpis elektroniczny może być złożony w jednym z trzech wariantów.

Podpis zewnętrzny, to podpis w którym powstaje dodatkowy plik z podpisem. Aby go użyć należy wtedy przesłać zarówno plik podpisywany, jak i plik podpisu.
Plik podpisu z reguły ma rozszerzenie XAdES.

Podpis otaczający - to podpis w wypadku którego nowo powstały plik z podpisem (w formacie XAdES) zawiera w sobie plik, który był podpisywany.

Podpis otoczony (wewnętrzny) - to podpis, którego można używać na razie tylko do plików XML oraz PDF. Informacje o podpisie są tutaj umieszczane bezpośrednio w pliku podpisywanym. Plik ten zachowuje pierwotne rozszerzenie.

18.10.2019r.

e-Urząd

Podpis osobisty pod sprawozdaniem finansowym

Ma być możliwe podpisanie sprawozdania za pomocą e-dowodu.

Od 01.01.2020r. ma być możliwe podpisywanie sprawozdania podpisem osobistym.

Jest to trzeci - obok podpisu kwalifikowanego i podpisu zaufanego - rodzaj podpisu, który może być wykorzystywany w kontaktach z urzędami.
Podpis osobisty jest umieszczany na nowych dowodach osobistych. Aby móc z niego korzystać, należy podczas jego odbierania uaktywnić warstwę elektroniczną dowodu.
Dodatkowo będzie również konieczne zakupienie i zainstalowanie specjalnego czytnika e-dowodów.

16.10.2019r.

e-Urząd rachunkowość

Złożone schematy podatkowe

Należy pamiętać, że schematy podatkowe mogą składać się z kilku uzgodnień, które pojedynczo schematami podatkowymi nie są.

Zgodnie z przepisami, schemat podatkowy jest uzgodnieniem zawartym pomiędzy podmiotami. O ich cechach szczególnych i warunkach pisaliśmy w poprzednich informacjach.

Pamiętać jednak należy, iż nawet jeśli poszczególne uzgodnienia nie stanowią schematu podatkowego zgodnie z zaprezentowanymi kryteriami, o tyle mogą być elementami składowymi, które w całości schemat podatkowy będą już stanowić.

Tak więc dla oceny, czy dane porozumienia stanowią schemat podatkowy, czy też nie, należy wziąć pod uwagę ogół powiązanych ze sobą uzgodnień i dopiero ogół ten poddać ocenie spełnienia kryteriów schematu podatkowego.

14.10.2019r.

CIT koszty PIT

Schematy podatkowe - inne szczególne cechy rozpoznawcze

Raportowaniu podlegają również transakcje podlegające definicji schematów podatkowych.

Zgodnie z ordynacją podatkową schematem podatkowym jest uzgodnienie, które:
- spełnia kryterium głównej korzyści i ma ogólną cechę rozpoznawczą,
- ma szczególną cechę rozpoznawczą lub posiada inną szczególną cechę rozpoznawczą.

Przez kryterium głównej korzyści rozumie się wybranie danego uzgodnienia pomiędzy podmiotami przede wszystkim ze względu na odnoszoną korzyść podatkową. Jeśli działający rozsądnie i kierujący się celem innym niż odniesienie korzyści podatkowej podmiot, mógłby wybrać inne rozwiązanie, to wtedy mamy do czynienia ze spełnieniem kryterium głównej korzyści.

Inne szczególne cechy rozpoznawcze, zgodnie z ordynacją podatkową to uzgodnienie, które:
- ma na część odroczoną podatku dochodowego lub aktywa albo rezerwy z tytułu podatku odroczonego wpływ wynikający lub oczekiwany w związku z wykonywaniem uzgodnienia u korzystającego, który jest istotny dla danej jednostki (w rozumieniu przepisów o rachunkowości) oraz przekracza w trakcie roku kalendarzowego 5 mln złotych,
- płatnik podatku dochodowego byłby zobowiązany do pobrania podatku przekraczającego w trakcie roku kalendarzowego 5 mln złotych, jeśli w odniesieniu do wypłat należności wynikających lub oczekiwanych w związku z wykonywaniem uzgodnienia nie miałyby zastosowania właściwe umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub zwolnienia podatkowe,
- dochody (przychody) podatnika nie podlegającego w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu wynikające lub oczekiwane w związku z wykonaniem uzgodnienia przekraczają łącznie w trakcie roku kalendarzowego 25 mln złotych,
- różnica pomiędzy polskim podatkiem dochodowym, który byłby należny w związku z wykonaniem uzgodnienia podmiotu nieposiadającego siedziby lub zarządu na terenie Polski, gdyby był on podatnikiem podlegającym w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, a podlegającym faktycznej zapłacie podatkiem dochodowym w państwie siedziby lub zarządu tego podmiotu w związku z wykonaniem uzgodnienia przekracza łącznie w trakcie roku kalendarzowego 5 mln złotych.

Jak widać kwoty graniczne ustalone w przepisach są wysokie, więc duża część podatników może nie obawiać się ich spełnienia i obowiązku raportowania.

11.10.2019r.

CIT koszty PIT

Raportowanie transgranicznych schematów podatkowych

Nie każda transakcja z powiązanym podmiotem zagranicznym stanowi schemat podatkowy.

Transgranicznym schematem podatkowym zgodnie z ordynacją podatkową nazywamy uzgodnienie, które:
- jest transgraniczne (dotyczy podmiotów z różnych państw),
- spełnia kryterium głównej korzyści i jednocześnie ma którąkolwiek z ogólnych cech rozpoznawczych,
- ma szczególną cechę rozpoznawczą.

Przez kryterium głównej korzyści rozumie się wybranie danego uzgodnienia pomiędzy podmiotami przede wszystkim ze względu na odnoszoną korzyść podatkową. Jeśli działający rozsądnie i kierujący się celem innym niż odniesienie korzyści podatkowej podmiot, mógłby wybrać inne rozwiązanie, to wtedy mamy do czynienia ze spełnieniem kryterium głównej korzyści.

W ramach szczególnej cechy rozpoznawczej ordynacja podatkowa wymienia spełnienie przez porozumienie między podmiotami, co najmniej jednego z warunków:
- uzgodnienie obejmuje płatność podlegającą do zaliczenia do kosztów podatkowych pomiędzy podmiotami powiązanymi, przy której podmiot otrzymujący płatność nie ma siedziby ani zarządu w żadnym z państw albo też ma siedzibę lub zarząd na terytorium stosującym szkodliwą konkurencję podatkową,
- w odniesieniu do tego samego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej odpisy amortyzacyjne dokonywane są w więcej niż jednym państwie,
- ten sam dochód lub majątek korzysta z unikania podwójnego opodatkowania w więcej niż jednym państwie,
- w ramach uzgodnienia dochodzi do przeniesienia aktywów a określone przez dwa państwa wynagrodzenie z tego tytułu dla celów podatkowych różni się o co najmniej 25%,
- może skutkować obejściem obowiązku automatycznej wymiany informacji o rachunkach finansowych lub wykorzystywać brak takich przepisów,
- występuje nieprzejrzysta struktura własności prawnej lub jest trudny do ustalenia beneficjent rzeczywisty,
- wykorzystuje wprowadzone w jednym państwie uproszczenie w stosunku do przepisów związanych z ustalaniem cen transferowych z wyjątkiem przewidzianych przez wytyczne OECD,
- dochodzi do przeniesienia praw do trudnych do wyceny wartości niematerialnych i prawnych,
- pomiędzy podmiotami powiązanymi dochodzi do przeniesienia funkcji, ryzyka lub aktywów, jeśli przewidywany roczny wynik finansowy podmiotu (podmiotów) przenoszącego przed odsetkami i opodatkowaniem w 3-letnim okresie po tym przeniesieniu wyniósłby mniej niż 50% przewidywanego rocznego dochodu (jak wyżej) gdyby nie dokonano przeniesienia.

Jak widać kryteriów tych jest sporo, a znaczna ich część jest bardzo nieostro sformułowana. Dlatego też należy uważnie rozpatrywać wszelkie operacje gospodarcze, które mogłyby podlegać pod transgraniczny schemat podatkowy.

09.10.2019r.

CIT koszty PIT spółki

ZUS przy zleceniu na urlopie bezpłatnym

Przy zatrudnieniu na umowę zlecenie u swojego pracodawcy w czasie urlopu bezpłatnego można nie płacić ZUS.

Co do zasady składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne naliczane są od przychodów ze stosunku pracy.
W przypadku zatrudnienie się u swojego pracodawcy równolegle na umowę zlecenie, również przychody z tej ostatniej podlegają pełnym składkom na ZUS.

Sytuacja wygląda nieco inaczej, kiedy pracownik przebywa na urlopie bezpłatnym. W sytuacji tej pracownik nie podlega ubezpieczeniom ze stosunku pracy, a jedynie z umowy zlecenia. W przypadku zawarcia dwóch umów zleceń, ubezpieczeniom pełnym pracownik będzie podlegał wyłącznie z jednej z nich (o ile dochód będzie wynosił co najmniej minimalną płacę - w 2019r. 2250 zł), a z drugiej umowy pracownik będzie opłacał jedynie składkę zdrowotną.

Generalnie pełnym składkom podlega pierwsza zawarta umowa, a druga jedynie zdrowotnej. Pracownik może jednak ustalić inną kolejność, o ile zachowa próg minimalnego wynagrodzenia. Jest to istotne w sytuacjach, kiedy z drugiej umowy wypłacane jest wynagrodzenie minimalne, a z pierwszej znacznie wyższe. Można wtedy dokonać obniżenia wartości opłacanych składek.

07.10.2019r.

kadry wynagrodzenia ZUS

Opodatkowanie przejazdów pracownika taksówką

Przejazdy pracownika taksówkami na zlecenie pracodawcy nie podlegają opodatkowaniu.

Dla wykonania obowiązków służbowych pracownicy niekiedy muszą skorzystać z usług taksówek (np. przy wykonywaniu obowiązków od wczesnego poranka czy do późna w nocy, albo w przypadku nagłych zdarzeń w zakładzie pracy).
Aby zapewnić odpowiednio szybki czas reakcji pracownicy korzystają wtedy z przejazdów taksówkami. Powstała wątpliwość, czy odbywane na koszt pracodawcy takie podróże, stanowią dla pracownika przychód, który powinien podlegać opodatkowaniu.

Krajowa Informacja Skarbowa przyjęła na szczęście stanowisko, iż taka refundacja nie stanowi dla pracownika przychodu, gdyż służy jedynie wykonaniu obowiązków służbowych. Pracownicy nie mieliby potrzeby skorzystania z tych usług, jeżeli nie wiązałoby się to wykonywaniem na rzecz pracodawcy obowiązków, w związku z czym przychody z tego tytułu nie stanowią dla nich przychodów do opodatkowania.

04.10.2019r.

CIT kadry koszty PIT wynagrodzenia

Urlop wypoczynkowy przy zmianie etatu

Urlop wypoczynkowy oblicza się proporcjonalnie do okresu pracy i wymiaru etatu.

W przypadku pracowników zatrudnionych na pełen etat mają oni - zależnie od stażu pracy - prawo do 20 lub 26 dni urlopu.
W przypadku pracowników zatrudnionych na niepełny etat należy dokonać określonych przeliczeń. Przyjmuje się w nich, że każdy rozpoczęty miesiąc stanowi 1/12 przysługującego za cały rok urlopu, po czym określa się część etatu za który naliczany jest urlop. Obie wielkości zaokrągla się w górę.

I tak w przypadku pracownika zatrudnionego przez 3 miesiące na pełen etat, a następne 3 miesiące na 1/2 etatu wymiar urlopu będzie wynosił:
1/12 x 3 x 1 x 26 = 6,5 dnia czyli 7 dni
powiększone o:
1/12 x 3 x 1/2 x 26 = 3,25 dnia czyli 4 dni.
Łącznie pracownikowi przysługiwać będzie 11 dni urlopu za to półrocze.

Pamiętać należy, iż urlop powinien być udzielony w dni robocze, na tyle godzin, ile pracownik ma w te dni do przepracowania, przy czym 1 dzień urlopu odpowiada 8 jego godzinom (nawet jeśli norma dobowa tego pracownika jest niższa).

03.10.2019r.

kadry wynagrodzenia

Szkolenia BHP przy zmianie pracy

Wstępne szkolenie BHP zawsze będzie konieczne.

W przypadku, gdy pracownik zmienia miejsce pracy ale jest zatrudniony na takim samym stanowisku u nowego pracodawcy, nadal podlega obowiązkowemu szkoleniu wstępnemu.

Szkolenie wstępne składa się z dwóch etapów: instruktażu ogólnego i stanowiskowego.
Instruktaż ogólny, trwający co najmniej 2 godziny, obejmuje zapoznanie z podstawowymi zasadami BHP obowiązującymi w zakładzie pracy, ustawowymi zasadami BHP oraz udzielaniem pierwszej pomocy.
Instruktażowi stanowiskowemu, trwającemu również co najmniej 2 godziny muszą być poddane wyłącznie osoby zatrudniane na stanowiskach robotniczych lub innych, o ile występuje na nich narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych.

Tak więc nowo zatrudniany pracownik, niezależnie, czy w poprzednim miejscu pracy pracował na tym samym stanowisku, czy też nie, nie uniknie odbycia wstępnego szkolenia BHP.

01.10.2019r.

kadry

Opieka nad dzieckiem w szpitalu

Nawet w przypadku pobytu chorego dziecka w szpitalu, rodzic może otrzymać zasiłek opiekuńczy.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje osobie zwolnionej od wykonywania pracy z uwagi na konieczność opiekowania się chorym członkiem rodziny.

Przysługuje on pod warunkiem, że nie został wyczerpany roczny limit dni, za które przysługuje zasiłek (60 dni) oraz że w tym samym czasie opieki nie sprawuje inny członek rodziny.
Dotychczas ZUS przyjmował, iż w przypadku pobytu np. dziecka w szpitalu ma ono zapewnioną tam opiekę, więc zasiłek opiekuńczy rodzicowi nie przysługuje.

Obecnie przepisowa norma stanowi inaczej. Otóż, jeśli zwolnienie stwierdzające konieczność opieki wystawione zostaje przez lekarza kierującego dziecko do szpitala, to konieczne jest dodatkowe potwierdzenie konieczności opieki przez lekarza leczącego w szpitalu.
Natomiast jeśli zwolnienie zostało wystawione przez szpital, jest to już równoważne ze stwierdzeniem konieczności opieki i nie wymaga już dodatkowego potwierdzenia.

29.09.2019r.

kadry wynagrodzenia ZUS

Zasiłek chorobowy z umowy o pracę i umowy zlecenia

W przypadku umowy zlecenia zawartej równolegle z umową o pracę nie zawsze zasiłek chorobowy wypłacany będzie od obu

Wynagrodzenie stanowiące podstawę do naliczenia zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacane pracownikowi za okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym wystąpiła niezdolność do pracy.
Generalnie do tak obliczanej podstawy powinno dodawać się również wynagrodzenie z równocześnie świadczonej umowy o pracę.

Niestety zasada ta ma pewien haczyk. Otóż, aby wynagrodzenie z umowy zlecenia mogło być wliczone do podstawy zasiłku, umowa ta musi trwać w momencie niezdolności do pracy. Jeśli została zakończona przed powstaniem niezdolności, niestety do podstawy zasiłku nie będzie się jej wliczać.
Uwzględnienie w podstawie dochodów ze zlecenia jest też uwarunkowane okresem jego trwania. Jeśli umowa zlecenia obejmowała tylko część niezdolności do pracy, to do podstawy wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego, wlicza się dochody ze zlecenia tylko w okresie jego obowiązywania. Natomiast podstawa zasiłku obliczana za okres, kiedy zlecenie miało już nie obowiązywać, obliczana jest z pominięciem dochodów z umowy zlecenia.

26.09.2019r.

KPiR wynagrodzenia ZUS

Biała lista podatników

Brak weryfikacji konta bankowego kontrahenta spowoduje konsekwencje podatkowe

Od 01.09.2019r. obowiązuje tzw. "biała lista" Ministerstwa Finansów.
Ma ona znaczenie przy dokonywaniu płatności powyżej 15.000 złotych brutto. Otóż każdorazowo przed dokonaniem na rzecz kontrahenta płatności we wspomnianej wysokości, należy na ww. liście zweryfikować, czy rachunek podany przez kontrahenta na fakturze, znajduje się na liście MF.

Dla uniknięcia potencjalnych problemów, sprawdzenia należy dokonywać każdorazowo bezpośrednio przed dokonaniem płatności, aby wyeliminować sytuacje, kiedy to rachunek został wykreślony pomiędzy wcześniejszą datą sprawdzenia, a datą dokonania płatności.

Konsekwencją dokonania płatności na rachunek nie znajdujący się na "białej liście" będzie wykluczenie tak zapłaconej faktury z kosztów uzyskania przychodów.
Dodatkowo, jeśli płatność nie będzie dokonana w formie split-payment, to kupujący może odpowiadać za zobowiązania sprzedającego z tytułu zobowiązań VAT tego ostatniego.

Dla bezpieczeństwa warto też po sprawdzeniu, zanotować na odwrocie faktury identyfikator sprawdzenia, który znajduje się na stronie wyszukiwania. Umożliwi to potwierdzenie, że sprawdzenie rachunku dostawcy rzeczywiście zostało dokonane oraz będzie umożliwiało odszukanie operacji w serwisie MF.

06.09.2019r.

CIT koszty PIT VAT

Koszty transportu przy Allegro Smart

Koszty transportu wykazane na fakturach objętych systemem Allegro Smart nie są kosztem uzyskania przychodu

Pakiet Allegro Smart polega na wykupieniu pakietu przesyłek do wykorzystania bez ponoszenia dodatkowych kosztów transportu.

Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy to na otrzymanych wraz z towarem fakturach ujęty jest koszt transportu.
Kosztu tego firma korzystająca z pakietu Allegro Smart nie ponosi.
Jako, że koszt ten nie jest poniesiony fizycznie przez podmiot dokonujący zakupu, nie stanowi on dla niego kosztu uzyskania przychodu. Podkreślić należy, że nie stanowi on również przychodu podlegającego opodatkowaniu (jako przychód z tytułu świadczeń nieodpłatnych).

Bardziej skomplikowana jest sytuacja na gruncie podatku od towarów i usług. Co do zasady podatnik ma prawo odliczenia podatku VAT wynikającego z otrzymanych faktur o ile zakupione towary i usługi są przez niego wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.
Wobec powyższego, niezależnie czy kupujący zapłacił za transport bezpośrednio, czy też nie, winien mieć prawo do odliczenia VAT zawartego w fakturze.

Problem pojawia się w momencie, kiedy upływa 90-ty dzień od dnia upływu terminu płatności. Zgodnie bowiem z art. 89b ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku braku zapłaty za fakturę, należy dokonać korekty odliczonej kwoty podatku.

Można wprawdzie przyjąć, iż zobowiązanie zostało uregulowane (zgodnie z postanowieniami regulaminu usługi Allegro), ale może być to podważane przez organy skarbowe. Dlatego też bezpieczniejszym rozwiązaniem jest rezygnacja z odliczenia podatku VAT w takim przypadku.

04.09.2019r.

CIT koszty PIT VAT

Materiały zużywane przy usługach medycznych i weterynaryjnych

Materiały zużyte przy świadczeniu usług medycznych i weterynaryjnych są zakupem towarów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

W ostatnim okresie nastąpiła zmiana stanowiska organów podatkowych odnośnie ujmowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów materiałów zużywanych podczas świadczenia usług weterynaryjnych i medycznych.

Do tej pory organy podatkowe stały na stanowisku, iż w kolumnie "zakup towarów i materiałów" winno ujmować się tylko te zakupy, które służą dalszej odsprzedaży. Natomiast te, które są zużywane do wykonania usługi (np. strzykawki, opatrunki, karma dla zwierząt) winny być ujęte w kolumnie "pozostałe wydatki".

W interpretacji Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 19.03.2019r. pojawiło się stanowisko, że również artykuły służące do wykonania usługi medycznej winny być traktowane jako zakup materiałów i jako taki ujmowane w kolumnie "zakup towarów handlowych i materiałów".

Dodatkowo, w związku z powyższą interpretacją, podkreślić należy iż materiały zakupione do świadczenia usług, będą objęte obowiązkiem dokonania spisu z natury na koniec roku podatkowego.

02.09.2019r.

działalność gospodarcza koszty KPiR PIT

Sprawozdanie finansowe przekształcanej spółki

Przekształcona w trakcie roku spółka składa dwa sprawozdania finansowe

Spółka może w trakcie roku zmienić swoją formę prawną. Ustawa o rachunkowości nakłada w sytuacji takiej obowiązek zamknięcia ksiąg spółki przekształcanej na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej i ich otworzenia w dniu powstania spółki po przekształceniu.

Oznacza to, że firma sporządza w danym roku dwa sprawozdania finansowe.
Ustawa o rachunkowości przewiduje wyjątki od tej reguły. Otóż można nie zamykać i nie otwierać ksiąg w razie przekształcenia spółki osobowej w inną spółkę osobową, lub też spółki kapitałowej w kapitałową.

W sytuacji takiej nowa spółka kontynuuje księgi prowadzone przez swoją poprzedniczkę.

30.08.2019r.

rachunkowość spółki

PCC od hipoteki

Od umowy hipoteki opłaca się PCC

Hipoteka jest uregulowana w ustawie z dnia 06.07.1982r. o księgach wieczystych i hipotece.

Polega ona na zabezpieczeniu wierzytelności (w tym wierzytelności przyszłej) na nieruchomości. Wierzyciel może w tym przypadku dochodzić zaspokojenia z nieruchomości, bez względu na to, czyją stała się własnością i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości.

Stawka PCC od hipoteki nie jest uzależniona od jej rodzaju, ale od rodzaju wierzytelności. I tak w przypadku wierzytelności istniejących, o określonej kwocie, stawka PCC wynosi 0,1% zabezpieczanej wierzytelności.
Natomiast w przypadku wierzytelności o nieustalonej kwocie kwota PCC jest stała i wynosi 19,00 złotych.

Podkreślić należy, iż wierzytelność objętą hipoteką należy traktować całościowo. Tak więc np. w wypadku pożyczki, kiedy wierzytelność obejmuje nie tylko kwotę już istniejącą (kwota główna pożyczki), ale również i dodatkowe zobowiązania, których wartości określić nie można (np. odsetki wg zmiennej stopy oprocentowania, koszty ewentualnej egzekucji itp.) stosuje się PCC w wysokości dla wierzytelności nie ustalonej - 19 zł.

Inaczej się ma sytuacja, kiedy np. bank dokonuje zabezpieczenia na kredytowanej nieruchomości. Ustanawiane są wtedy dwie odrębne hipoteki - zwykła - na kwotę udzielonego kredytu (PCC według stawki 0,1%) oraz tzw. hipoteka kaucyjna - na pozostałe kwoty należne bankowi. Ta ostatnia podlega opodatkowaniu PCC w wysokości 19 zł.

28.08.2019r.

CIT nieruchomości

Podatek u źródła zaliczany do kosztów

W niektórych przypadkach podatek u źródła zapłacony przez polski podmiot może być dla niego kosztem uzyskania przychodów

Generalną zasadą jest, że podatek dochodowy nie jest kosztem uzyskania przychodów. Inaczej wygląda niekiedy sytuacja w przypadku podatku dochodowego pobieranego u źródła.

Podatek ten winien być potrącony z zagranicznej faktury zakupowej i zapłacony w Polsce, o ile kontrahent nie przedstawi certyfikatu rezydencji podatkowej, co umożliwi rozliczenie podatku dochodowego w formie przewidzianej w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Niestety w wielu przypadkach kontrahent zagraniczny nie jest zainteresowany przekazaniem takiego certyfikatu, a nie zgadza się na zmniejszenie swojego wynagrodzenia o polski podatek. W sytuacji takiej polski podmiot staje przed wyborem - zapłacić podatek u źródła z własnych środków, albo zrezygnować z transakcji.

Z reguły to ostatnie nie wchodzi raczej w grę.

Pozostają wtedy dwa wyjścia. Pierwszym, bezpieczniejszym, jest takie skonstruowanie umowy z zagranicznym kontrahentem, aby wprost z niej wynikało, że wynagrodzenie dla zagranicznego kontrahenta jest wynagrodzeniem netto i że to polski podmiot ponosi ciężar wszystkich podatków w Polsce. Krajowa Informacja Skarbowa potwierdziła, że w sytuacjach takich zapłacony podatek u źródła wprost stanowi koszt uzyskania przychodów.
Z inną sytuacją mamy do czynienia, jeśli takiej umowy z kontrahentem zawrzeć nie można. Jednak i tutaj, po spełnieniu przesłanek określonych w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, można podatek u źródła zaliczyć do własnych kosztów. Warunkami skorzystania z tego prawa są:
- fakt, iż zapłata podatku u źródła wiąże się z transakcjami generującymi przychód (pozostającymi w związku z działalnością gospodarczą),
- do transakcji nie doszłoby, gdyby polski podmiot nie zgodził się pokryć podatku we własnym zakresie,
- wydatek na pokrycie podatku u źródła ponosi bezpośrednio podatnik, tak jak wszystkie inne koszty związane z transakcją i kwota ta nie jest mu w żaden sposób zwracana,
- wydatek ten jest właściwie udokumentowany, np. wyciągiem bankowym.

26.08.2019r.

CIT koszty

Obowiązek podatkowy w VAT przy usługach ciągłych

Fakturę za usługi ciągłe i usługi świadczone w sposób ciągły można wystawiać do 15 dnia następnego miesiąca

Zgodnie z ostatnimi interpretacjami Krajowej Informacji Skarbowej, jeżeli dla powtarzających się świadczeń kontrahenci ustalili terminy rozliczeń, to momentem wykonania usługi będzie upływ okresu, za który ma nastąpi płatność.

Można w ten sposób opodatkować nie tylko usługi ciągłe, ale również usługi świadczone w sposób ciągły.

Faktura winna być wystawiona (zgodnie z art. 106i ustawy o podatku od towarów i usług) nie później niż 15 dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym wykonano usługę.

Z kolei art. 19a ust. 3 wspomnianej ustawy stwierdza, że usługę dla której ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Zasady te stosuje się również do dostaw towarów (art. 19a ust. 4).

23.08.2019r.

VAT

Usługi ciągłe, a usługi świadczone w sposób ciągły

Usługi świadczone w sposób ciągły można opodatkować tak, jak usługi ciągłe

Istnieje różnica pomiędzy usługami ciągłymi i usługami świadczonymi w sposób ciągły.

Przykładem tych pierwszych są usługi, które są realizowane nieustannie, jak usługi najmu, usługi telekomunikacyjne, dostarczanie energii, dzierżawy czy przechowywanie mienia.

Inaczej wygląda sytuacja, kiedy usługi są świadczone w sposób ciągły, ale daje się wyodrębnić moment zaczęcia i zakończenia świadczenia. Przykładem tego może być stałe wykonywanie usług transportowych na rzecz klienta, na podstawie umowy. Jakkolwiek usługi przewozu są świadczone w sposób ciągły na rzecz klienta, to daje się określić moment rozpoczęcia i zakończenia każdego transportu.

Organy podatkowe traktowały to jako serię indywidualnych zdarzeń gospodarczych, z których każde było opodatkowane na zasadach ogólnych.
NSA od 2016 roku stoi na stanowisku, iż usługi świadczone w sposób ciągły powinny być opodatkowane na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. podobnie jak usługi ciągłe.

Z orzecznictwa NSA wynika, że dotyczyć to może usług utrzymania czystości i porządku na terenie miasta, usług transportowych, pocztowych, pośrednictwa finansowego, stałych cyklicznych dostaw do składu konsygnacyjnego, stałych powtarzalnych dostaw opakowań i innych towarów.

Pamiętać należy, iż jakkolwiek jest to korzystna wykładnia, to wykluczone jest przesunięcie powstania obowiązku podatkowego aż do ostatecznego odbioru usługi - po zakończeniu całości dostaw lub wykonaniu całej usługi. Nie ma tu nawet znaczenia uregulowanie tego w odmienny sposób w umowie łączącej strony.

21.08.2019r.

VAT

Wprowadzenie do majątku firmy używanych środków trwałych

Samodzielnej wyceny wartości wnoszonego majątku prywatnego można dokonać tylko wyjątkowo

Wnosząc do firmy używane składniki majątkowe napotyka się problem określenia ich wartości.
Zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za wartość początkową uważa się cenę nabycia.

Jeśli nie można w ten sposób ustalić tej wartości, to zgodnie z ust. 8 wspomnianego artykułu, wartość początkową środka trwałego określa się na podstawie wyceny dokonanej przez podatnika - z uwzględnieniem cen rynkowych środków tego samego rodzaju z grudnia roku poprzedzającego rok wprowadzenia do ewidencji.

Organy podatkowe podkreślają jednak, iż dokonanie takiej wyceny stanowi sytuację szczególną, taką w której podatnik w żaden sposób nie może ustalić ceny nabycia.

19.08.2019r.

koszty PIT

Rozpoczęcie działalności gospodarczej przed jej rejestracją

Organy podatkowe uznają, że działalność gospodarcza może być rozpoczęta przed jej rejestracją.

Co do zasady podatnicy, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą mogą skorzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT, o ile przewidywana przez nich wartość sprzedaży nie przekroczy w proporcji do okresu prowadzonej przez nich działalności w roku podatkowym 200.000 złotych.

Podstawowe znaczenia ma zatem ustalenie okresu prowadzenia działalności. Zwykle za początek okresu działalności uznaje się datę podaną podczas rejestracji w CEIDG. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy należy przyjąć odmienny termin.
Dotyczy to sytuacji, kiedy podatnik w danym roku wcześniej wynajmował "prywatnie" (bez rejestrowania działalności) składniki swojego majątku - np. lokal. W sytuacji takiej dla celów VAT należy uznać, że dniem rozpoczęcia działalności nie jest data wskazana w CEIDG, lecz właśnie data rozpoczęcia wynajmu, przy czym obliczając przysługujący na dany rok limit zwolnienia z VAT należy zsumować przychody zarówno z działalności gospodarczej, jak i z wynajmu.

16.08.2019r.

działalność gospodarcza VAT

Faktura zaliczkowa przy braku wpłaty

Nie można anulować faktury wystawionej do zaliczki, nawet jeśli ta nie została wpłacona

Otrzymanie zaliczki, co do zasady, powoduje obowiązek wystawienia faktury VAT.

Zdarzają się jednak sytuacje, w których faktura na zaliczkę wystawiana jest jeszcze przed otrzymaniem wpłaty.
Przepis art. 106i ust. 7 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług przewiduje bowiem, iż faktury dokumentujące zaliczkę mogą być wystawione nie wcześniej niż 30 dnia przed jej otrzymaniem.

Strony mogą więc uzgodnić obowiązek wpłacenia zaliczki i wystawiona wcześniej faktura będzie uznana za fakturę prawidłową.

Gdyby jednak do wpłaty zaliczki, na którą wystawiona została faktura, nie doszło, mogą pojawić się problemy.
Otóż organy skarbowe stoją na stanowisku, iż jeśli od momentu wystawienia faktury minie 30 dni, a zaliczka nie wpłynie do jej wystawcy, to mamy do czynienia z tzw. "fakturą pustą" (o której mowa w art. 108 ust. 1 ustawy VAT) i w związku z tym od faktury takiej - mimo nie otrzymania za nią zapłaty - należy odprowadzić podatek. Dodatkowo można być w takiej sytuacji narażonym - bez własnej winy - na odpowiedzialność z tytułu wystawienia "pustej faktury".

Na szczęście WSA w Rzeszowie zajął odmienne stanowisko, który stwierdził, że przedwcześnie wystawionej faktury nie można uznać za oderwaną od zaistniałego realnego zdarzenia gospodarczego, a obowiązek podatkowy powstaje na ogólnych zasadach.

Podkreślić również należy, że nawet w sytuacji, kiedy kontrahent odmówi wpłaty zaliczki i odeśle wystawcy wystawioną fakturę, nie wprowadzając jej tym samym do obrotu, to faktura zaliczkowa nie może być anulowana. Można jedynie dokonać jej skorygowania na ogólnych zasadach.

14.08.2019r.

VAT

Mieszkania dla zagranicznych pracowników

Zapewnienie pracownikom z zagranicy mieszkania jest opodatkowane PDOF

Obecnie często obcokrajowcy zatrudniani są w polskich firmach. Niejednokrotnie zdarza się, że polski pracodawca zapewnia tym pracownikom darmowe zakwaterowanie.

Organy podatkowe stoją na stanowisku, że udostępnione kwatery nie służą pracownikom do wykonaniu pracy, lecz służą ich osobistym potrzebom.

Tym samym stanowią dla nich nieodpłatne świadczenie poprzez fakt, iż nie są oni zobowiązani pokrywać wydatków własnego zakwaterowania.

Tak więc wartość zakwaterowania stanowi dla pracowników przychód w rozumieniu art.11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od którego firma zapewniająca to zakwaterowanie zobowiązana jest naliczyć i pobrać podatek dochodowy.

12.08.2019r.

kadry PIT wynagrodzenia

Wynagrodzenie udziałowca i członka zarządu

Wynagrodzenia udziałowca nie stanowi kosztu uzyskania przychodu, jeśli nie pełni on żadnej roli w firmie

Zgodnie przepisami wydatki związane z dokonywaniem jednostronnych świadczeń na rzecz wspólników nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.

Przepis ten jednak nie będzie obowiązywać, jeśli świadczenie nie będzie jednostronne. Z sytuacją taką mamy do czynienia, gdy wspólnik na rzecz którego wypłacane są świadczenia, będzie wykonywał na rzecz spółki pracę, np. jako osoba wchodząca w skład jej zarządu.

Tak więc wynagrodzenie za pracę, którą wspólnik wykonuje na rzecz spółki oraz na przykład za pełnienie przez niego funkcji w organach spółki jest dla tej ostatniej kosztem uzyskania przychodów.

07.08.2019r.

CIT kadry koszty spółki wynagrodzenia

Pakiety medyczne dla pracowników

Wydatki firmy na zakup pakietów medycznych dla pracowników i ich rodzin są kosztem uzyskania przychodów

Firmy często dokonują zakupu pakietów medycznych dla swoich pracowników i ich rodzin. Powstaje wtedy wątpliwość, czy wydatki takie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Jako, że tego typu świadczenia pozwalają na otrzymanie w krótszym czasie opieki medycznej, przyczyniają się tym samym do minimalizacji kosztów nieobecności w pracy oraz wzrostu motywacji pracowników. Przekłada się to na większe zaangażowanie w pracę i tym samym pozwala firmie zwiększać przychody. Pakiety takie przekładają się także na wzrost zadowolenia pracowników i ich lojalności, przez co firma obniża koszty poszukiwania, rekrutacji i szkolenia nowych pracowników.

Zgodnie z interpretacją KIS z dnia 04.06.2019r. koszty nabycia tych pakietów stanowią koszt uzyskania przychodów.

05.08.2019r.

CIT kadry koszty PIT wynagrodzenia ZUS

Zbiorcze deklaracje na PCC

Istnieje możliwość złożenia zbiorczej deklaracji na PCC

Od 01.07.2019r. w przypadku dokonania co najmniej 3 transakcji istnieje możliwość złożenia zbiorczej deklaracji PCC-4 i zbiorczego uregulowania podatku.
Deklarację tą składa się w terminie do 7 dnia następnego miesiąca.

Warunkiem skorzystania z tej metody przy umowach pożyczki, sprzedaży rzeczy ruchomych (o wartości powyżej 1.000 złotych) oraz sprzedaży praw majątkowych, jest dokonanie co najmniej 3 transakcji w danym miesiącu.

Dodatkowym warunkiem jest wymóg, aby trzecia z transakcji wystąpiła nie póżniej niż w ciągu 14 dni od daty pierwszej transakcji (utrzymano termin przewidziany dla "normalnych" deklaracji PCC-3.

Podkreślić należy, iż przepis jest niejednoznaczny. Mowa jest o trzeciej transakcji, a więc jeśli transakcji jest więcej, to trzecia właśnie musi być odległa od pierwszej o nie więcej jak 14 dni. Stąd wniosek - potwierdzony interpretacją Ministerstwa Finansów, iż deklaracje mogą obejmować większą ilość transakcji w dłuższym okresie, pod warunkiem, że właśnie 3 transakcja nastąpi w wymaganym terminie.

29.07.2019r.

PCC

Waluty wirtualne

Obrót kryptowalutami nadal zwolniony z PCC

Ministerstwo Finansów stoi na stanowisku, że waluty wirtualne stanowią prawa majątkowe. Tym samym ich zakup i sprzedaż powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (1%).

Niemniej rozwiązanie to budzi kontrowersje, stąd MF wydało rozporządzenie, w myśl którego od 13.07.2018r. do końca czerwca 2019r. obrót kryptowalutami podlegał zaniechaniu poboru podatku. Termin ten został jednak przedłużony do końca roku 2019.

22.07.2019r.

PCC waluty

Twój PIT rozliczy Urząd Skarbowy

Od 2019 Twój PIT może rozliczyć Urząd Skarbowy.

Roczne rozliczenie podatku dla większości z nas nie będzie już kłopotem, ponieważ wszystkim zajmie się Urząd Skarbowy.
Od 2019 weszło w życie udogodnienie dla każdego, kto powinien złożyć zeznania:

- PIT-37 (osoby, które były zatrudnione na umowę o pracę lub inne formy umów cywilnoprawnych),
- PIT-38 (osoby, które osiągały inne dochody - np. z obrotu papierami wartościowymi).

Krajowa Administracja Skarbowa będzie czerpała dane z:
- Zeznania podatkowego za rok ubiegły,
- Rejestrów szefa KAS,
- Innych rejestrów państwowych tj. ZUS czy PESEL.

Dlatego warto przypomnieć o konieczności złożenia PIT-8C, PIT-11 z ewentualnym załącznikiem PIT-R do Urzędu Skarbowego w terminie do 31 stycznia 2019r.

Zachowano dotychczasowy termin przekazania informacji pracownikom do końca lutego 2019r.

PIT-37 lub PIT-38, który przygotuje Urząd Skarbowy będzie dostępny na stronie podatki.gov.pl od 15 lutego.

Po zalogowaniu się w portalu będzie można:
1) zweryfikować i zaakceptować rozliczenie przygotowane przez US,
2) zmodyfikować np.:
- zmienić sposób rozliczenia na wspólny z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko,
- zmienić lub wskazać organizację pożytku publicznego (OPP), której chcesz przekazać 1% podatku
- zmienić dane ulgi na dzieci lub dodać ulgę,
- dodać inne dane (np. odliczenia darowizny na cele krwiodawstwa, kultu religijnego, wydatki na cele rehabilitacyjne lub z tytułu użytkowania internetu, wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE),
3) odrzucić przygotowany PIT i rozliczyć się samodzielnie w innej formie. W tym przypadku Twój e-PIT proponowany przez urząd nie będzie brany pod uwagę,
4) nie zrobić nic - wówczas 30 kwietnia Twoje rozliczenie zostanie uznane za złożone.

UWAGA: Przy zastosowaniu punktów 1-3 koniecznie trzeba zeznanie zaakceptować i wysłać.
Po zakończeniu procesu pobieramy Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) i jesteśmy rozliczeni.

Terminarz:
- 31 stycznia - ostatni dzień na przekazanie informacji podatkowej PIT-11, PIT-8 do Urzędu Skarbowego,
- 15 lutego - platforma Twój e-PIT gotowa do użytku,
- do końca lutego - Pracownik otrzymuje PIT-11, PIT-8C,
- 30 kwietnia - Urząd Skarbowy akceptuje zeznanie przygotowane przez urzędników z informacji przekazanych przez Pracodawcę w wypadku kiedy nie rozliczymy się w żaden inny sposób.

19.01.2019r.

PIT

Opodatkowanie najmu ryczałtem

Od 2019 nie ma konieczności dokonywania zgłoszenia wyboru formy opodatkowania dla najmu.

Począwszy od 2019 nie ma już obowiązku zawiadamiania urzędu skarbowego o wyborze opodatkowania dochodów z najmu (prywatnego) w formie ryczałtu ewidencjonowanego.

Wyboru tego dokonuje się obecnie przez dokonanie pierwszej wpłaty na ryczałt.

Jeśli natomiast pierwszy przychód z najmu powstanie w grudniu (obowiązek zapłaty podatku w styczniu) to dokonanie wyboru opodatkowania ryczałtem nastąpi automatycznie poprzez złożenie zeznania PIT-28.

Dodatkowym ułatwieniem jest brak obowiązku prowadzenia ewidencji przychodów nawet jeśli wysokość przychodów nie będzie wynikać z umowy zawartej na piśmie. W przypadkach takich wystarczy udokumentowanie w innej formie - np. przelewu na rachunek bankowy.

13.01.2019r.

Darmowe upominki dla klientów

Przekazanie darmowych upominków klientom może nie podlegać opodatkowaniu VAT.

Zdarza się, że klienci firmy otrzymują od niej bezpłatne katalogi bądź drobne upominki. O ile przekazanie tych pierwszych nie budzi większych wątpliwości na gruncie przepisów VAT (przekazanie ich jest zgodnie z interpretacją Dyrektora KIS z dnia 09.07.2018r. poza obowiązkiem podatkowym, gdyż katalogi nie służą klientowi do konsumpcji, nie jest zaspokajana żadna jego potrzeba, ani nie pojawia się u niego przysporzenie majątkowe), o tyle przekazywanie wszelkiego rodzaju prezentów budzi już więcej wątpliwości.

Dlatego przypomnieć należy, iż firma ma prawo dokonać zakupów określonych przedmiotów (i odliczyć od nich VAT) a następnie przekazać nieodpłatnie klientom jako prezenty i nie płacić od tego przekazania podatku VAT jeśli:
a) jednostkowy cena nabycia lub koszt wytworzenia określone w momencie przekazywania prezentu nie przekraczają 10 złotych (wtedy nie trzeba prowadzić żadnych dodatkowych ewidencji),
b) jeśli firma prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości obdarowanych osób a wartość przekazanych im prezentów w okresie roku nie przekroczy 100 złotych.

13.11.2018r.

VAT

Wniesienie prywatnego sprzętu do firmy

Prowadzący działalność‡ gospodarczą mają możliwość przekazania na jej potrzeby prywatnie zakupionego sprzętu.

Prywatnie zakupiony sprzęt osoba prowadząca działalność gospodarczą może "wnieść" do tej działalności.
Może się to odbyć poprzez przyjęcie sprzętu jako środka trwałego i jego amortyzację (w tym również jednorazową), albo bezpośrednio w koszty podatkowe.
Aby sprzęt mógł być uznany za środek trwały, musi spełniać przewidziane przepisami prawa warunki, tj. być własnością lub współwłasnością przedsiębiorcy, został nabyty lub wytworzony we własnym zakresie, być kompletnym i zdatnym do użytku w dniu przyjmowania do używania, a jego przewidywany okres użytkowania być dłuższy niż rok.

Przed przekazaniem prywatnego sprzętu na potrzeby firmy należy dokonać jego wyceny. Jeśli dysponuje się dokumentem, na podstawie którego przekazywany sprzęt został nabyty (np. faktura, paragon), wartość przyjmuje się z tego dokumentu. Gdyby jednak takiego dokumentu nie można było odszukać, to wartość początkową sprzętu określić należy w odniesieniu cen rynkowych podobnego sprzętu z grudnia roku poprzedzającego przyjęcie oraz stanu i stopnia zużycia przekazywanego sprzętu.

08.11.2018r.

CIT działalność gospodarcza koszty PIT rachunkowość

Rozwiązanie umowy leasingowej przed terminem, a koszty podatkowe

W przypadku rozwiązania umowy leasingu przed terminem jej zakończenia firma nie ma obowiązku dokonywania korekty kosztów.

Na podstawie umowy leasingu operacyjnego przedmiot leasingu jest oddawany w użytkowanie firmie w zamian za comiesięczne opłaty. Przedmiotem leasingu mogą być podlegające amortyzacji środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, a także grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntu.
Jeśli dodatkowo umowa leasingowa spełnia kryteria określone w przepisach podatkowych, to koszty z niś związane (w tym raty leasingowe) mogą stanowić koszt uzyskania przychodów firmy.

Przepisy ustawy o podatku od osób fizycznych nie przewidują konsekwencji za wcześniejsze rozwiązanie umowy leasingu, w tym nawet jeśli rozwiązanie to nastąpi przed upływem okresu określonego przepisami podatkowymi dla uznania umowy leasingu za leasing w rozumieniu podatkowym.

Dlatego też nie ma obowiązku dokonywania jakichkolwiek korekt w przypadku przedterminowego rozwiązania umowy leasingowej.

05.11.2018r.

CIT koszty PIT

Odprawa pośmiertna

Odprawa pośmiertna podlega zwolnieniu z opodatkowania.

Zgodnie z art. 93 kodeksu pracy, w przypadku śmierci pracownika w trakcie trwania stosunku pracy, lub w czasie pobierania przez niego zasiłku chorobowego, rodzinie przysługuje od firmy odprawa pośmiertna. Dla firmy jest to koszt uzyskania przychodów, a dla rodziny zmarłego pracownika przychód z tzw. "innych źródeł". Przychód ten jest jednak u rodziny zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z tym firma nie występuje jako płatnik i nie ma obowiązku sporządzenia informacji PIT-8C.

Zaznaczyć przy tym należy, iż po stronie firmy koszt ten nie ma charakteru wynagrodzenia (chociaż właśnie do niego odnoszą się regulacje kodeksu pracy) zatem jako koszt winien być ujmowany w "innych kosztach operacyjnych" (grupa 4).

31.10.2018r.

kadry koszty PIT wynagrodzenia

Artykuły spożywcze dla pracowników kosztem uzyskania przychodów

Wydatki na zakup artykułów spożywczych dla pracowników mogą stanowić koszty uzyskania przychodów.

Firma ma możliwość zakupu dla swoich pracowników i udostępniania im artykułów spożywczych. Do niedawna ograniczało się to do zakupu wody, kawy, herbaty, mleka do kawy itp. Kontrowersje budziły już soki, napoje, ciastka i inne artykuły.

Tymczasem interpretacja indywidualne Dyrektora KIS z dnia 22.08.2018r. potwierdza, iż dokonywanie zakupów a następnie udostępnianie pracownikom do ogólnej konsumpcji w biurze np. owoców, pieczywa, serków, przypraw, napojów owocowych, jogurtów itp. jest tzw. kosztem pracowniczym. Koszt ten, oprócz wynagrodzenia za pracę obejmuje właśnie wszelkiego rodzaju premie, nagrody, diety i właśnie inne wydatki ponoszone na rzecz pracowników, które w sposób pośredni wpływają na zwiększenie ich motywacji do pracy, poprawę jakości wykonywanej pracy oraz ich samopoczucie i zdrowie.

Tak więc omawiane koszty są przejawem starań o dobry stan zdrowia pracowników, ich samopoczucie i kondycję fizyczną, co w dalszej perspektywie może przyczyniać się do zwiększania motywacji pracowników i wzrostu ich wydajności i co powoduje zaistnienie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy ponoszonymi kosztami a możliwością osiągnięcia z tego tytułu przychodu. Tym samym koszty te mieszczą się w kategorii racjonalnych i gospodarczo uzasadnionych wydatków związanych z działalnością gospodarczą, a ich celem jest osiągnięcie, zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów. Stąd też stanowią koszty uzyskania przychodów.

Mimo takiej interpretacji należy jednak pamiętać, iż koszty takie mogą być w niektórych przypadkach kwestionowane podczas kontroli, a wykazanie, że miały one związek z możliwościami uzyskiwania dzięki nim dodatkowych przychodów, będzie leżało po stronie firmy.

25.10.2018r.

CIT kadry koszty PIT wynagrodzenia

Opłaty faktoringowe

Opłaty faktoringowe od realizowanych transakcji winny być ujmowane jako koszty finansowe.

Faktoring polega na sprzedaży należności przysługujących firmie (np. ze sprzedaży towarów i usług) od jej klientów do firm faktoringowych, ewentualnie banków.

Korzyścią dla sprzedającego jest wcześniejsze otrzymanie zapłaty (co może przekładać się na oferowanie klientom dłuższych terminów zapłaty), a dla firm kupujących - prowizją jaką pobierają za tę usługę.
Takich opłat nie powinno wiązać się z podstawową działalnością firmy, lecz odnosić je w ciężar jej kosztów finansowych.

21.10.2018r.

koszty KRS rachunkowość

Komornik nie zajmie całości wynagrodzenia z umowy zlecenia

Również wynagrodzenia z umów zleceń i umów o dzieło mogą podlegać ochronie przed potrąceniami na rzecz komornika.

Co do zasady ochronie przed zajęciem komorniczym podlegają wynagrodzenia z umów o pracę. Kwota wolna od potrącenia ustalana jest zgodnie z kodeksem pracy.
Wynagrodzenie z tytułu umów cywilnoprawnych (zlecenia i o dzieło) podlega regulacjom kodeksu postępowania cywilnego i przyjmuje się, że nie podlega ono ochronie przed potrąceniem.

Jednakże w pewnych okolicznościach kodeks postępowania cywilnego odwołuje się do regulacji z kodeksu pracy, w tym do ochrony przed potrąceniami. Zgodnie z art. 833 § 2 k.p.c. zasady ochrony stosuje się do tych świadczeń powtarzających się, których celem jest zapewnienie utrzymania. Należą do nich np. wynagrodzenie z umowy zlecenia pod warunkiem, że jest ono jedynym źródłem utrzymania wykonującego zlecenie i jest powtarzalne.

Jeśli te warunki są spełnione, to w przypadku zajęcia wynagrodzenia na poczet zobowiązań niealimentacyjnych, powinna być stosowana kwota wolna od potrąceń. Zgodnie z opinią Ministerstwa Sprawiedliwości kwota wolna od potrąceń winna być ustalana na tych samych warunkach, co w przypadku umowy o pracę, przy czym kwotę wolną od potrąceń należy odnieść do minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego proporcjonalnie do ilości godzin wykonywania zlecenia.

17.10.2018r.

kadry wynagrodzenia

Koniec sprawozdań w formie papierowej

Sprawozdania finansowe do KRS mogą być składane wyłącznie w formie elektronicznej.

Od 15 marca 2018 roku obowiązkiem każdego właściciela firmy wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego, jest dostarczanie dokumentów finansowych do RDF (Repozytorium Dokumentów Finansowych) - teleinformatycznego systemu, który udostępnił‚ Minister Sprawiedliwości.

Przesłanie dokumentów drogą elektroniczną nie obliguje przedsiębiorcy do składania żadnych wniosków i uiszczania opłat. Konieczne jest podpisanie zgłoszenia przez co najmniej jedną osobę z uprawnieniami do reprezentowania podmiotu. Można tego dokonać za pomocą podpisu potwierdzonego zaufanym profilem ePUAP, bądź kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
Kiedy zgłoszenie zostanie odrzucone, spółka ma prawo do złożenia wniosku KRS Z30, jednakże tylko i wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego.
Taki wniosek podlega opłacie w kwocie 140 zł.

W tym przypadku także potrzebny jest podpis potwierdzony zaufanym profilem ePUAP lub kwalifikowany podpis elektroniczny.

Jeśli przedsiębiorca złoży wniosek KRS Z30 lub załącznik KRS-ZN w formie papierowej, wpis wzmianki o złożeniu dokumentów finansowych nie zostanie dokonany, a tym samym spółka nie wypełni obowiązku złożenia dokumentów finansowych.

02.10.2018r.

KRS spółki

Zapłaconych składek ZUS nie zaliczysz do kosztów

Składki na ZUS, które powinny być sfinansowane z części pracownika, nie zaliczy się do kosztów po ich zapłacie.

Wynagrodzenie pracownika brutto pomniejsza się zgodnie z przepisami o składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Po dokonaniu zapłaty zalicza się je do kosztów uzyskania przychodów. Następuje to poprzez zaliczenie do kosztów pełnej kwoty brutto wynagrodzenia pracownika. Sytuacja komplikuje się nieco, jeśli zapłata tych składek (w części, które powinny być "finansowane" przez pracownika) następuje w wyniku dokonania korekt wcześniej złożonych rozliczeń.

Jeśli zgodnie ze skorygowaną ich wersją, składki pobierane od pracowników powinny być wyższe, niż były uprzednio, a nie zmienia się kwota wynagrodzenia pracownika, to pojawia się pytanie, kto powinien fizycznie pokryć zapłatę różnicy do ZUS (bo przelewu dokona oczywiście pracodawca).

Trudno oczekiwać, iż pracownicy "dołożą się" do pokrycia błędów i zwrócą pracodawcy tę część składek, którą im omyłkowo wypłacił, zamiast potrącić i wpłacić do ZUS. A zapłacić różnicę w składkach trzeba. W sytuacji takiej jedynym wyjściem jest pokrycie "części pracowniczej" składki przez pracodawcę. I tutaj pojawia się niebezpieczeństwo - ponieważ w odniesieniu do tej części pracodawca występuje jako "płatnik", nie wolno mu jej zaliczyć do własnych kosztów uzyskania przychodów.

Zdaniem WSA w Kielcach (wyrok z dnia 24.04.2014r., sygn. I SA/Ke 129/14) ten wydatek nie służy osiągnięciu przez pracodawcę przychodów, ani też nie spełnia pozostałych warunków - tzn. nie służy też zabezpieczeniu, ani zachowaniu źródła przychodów. A skoro nie spełniają przesłanek wymaganych do zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów - takowymi nie są.

31.07.2018r.

CIT koszty PIT ZUS

Terminy zapłaty w transakcjach

Terminy zapłaty przy transakcjach między firmami nie mogą przekraczać 60 dni.

Ustawa o terminach płatności w transakcjach handlowych miała pomóc przedsiębiorcom w odzyskaniu i utrzymaniu płynności finansowej i zapobiec zatorom płatniczym. Reguluje ona między innymi zasady, jakie powinny dotyczyć transakcji pomiędzy przedsiębiorcami, a także pomiędzy przedsiębiorcami i podmiotami publicznymi.

W rozliczeniach pomiędzy firmami termin zapłaty co do zasady nie może przekraczać 60 dni (oczywiście z określonymi wyjątkami). Nawet jednak w przypadku przyjęcia terminu 60 dniowego, już po 30 dniach wierzyciel ma prawo do otrzymania odsetek ustawowych. Można wyróżnić dwie sytuacje - kiedy termin płatności został określony np. w umowie na czas dłuższy niż 60 dni, oraz drugą - kiedy termin zapłaty nie został określony.

W pierwszym przypadku wierzyciel może żądać od dłużnika odsetek ustawowych po upływie 30 dni od spełnienia swojego świadczenia i doręczenia dłużnikowi faktury, aż do momentu zapłaty (lecz nie dłużej niż do dnia wymagalności świadczenia).

W przypadku drugim wierzycielowi przysługują odsetki ustawowe bez ich żądania od dłużnika.

Za "dzień wymagalności", zgodnie z ustawą, uważa się dzień określony na doręczonej dłużnikowi fakturze potwierdzającej wykonanie usługi bądź dostarczenie towaru, lub określony w pisemnym wezwaniu do zapłaty, nie wcześniejszy niż dzień doręczenia tego wezwania. Jeżeli strony przewidziały ważność doręczeń w formie elektronicznej, to również i takie wezwanie będzie skuteczne. Jeżeli mimo nadejścia "dnia wymagalności" zobowiązanie nadal nie zostało uregulowane, to za okres od dnia wymagalności do dnia zapłaty wierzycielowi przysługują odsetki w wysokości przewidzianej dla odsetek od zaległości podatkowych. Jeśli strony w umowie przewidziały odsetki w wysokości wyższej niż odsetki od zaległości podatkowych, to odsetki naliczane są w tej właśnie wyższej wysokości. Ustawa przewiduje też sytuację, w której nie jest możliwe określenie terminu otrzymania przez dłużnika faktury, bądź kiedy dłużnik otrzymał fakturę przed dostawą towaru lub wykonaniem usługi. W sytuacjach takich termin zapłaty liczony jest od dnia otrzymania przez dłużnika towaru lub usługi. Interesującym dodatkiem do ww. regulacji jest art. 10 wspomnianej ustawy w myśl którego w przypadku, gdy mimo nadejścia dnia wymagalności należność nie jest zapłacona (a więc wierzyciel nabywa prawo do liczenia odsetek w wysokości co najmniej odsetek przewidzianych dla zaległości podatkowych), wierzycielowi przysługuje też - i to bez wezwania - rekompensata za koszty odzyskiwania należności w zryczałtowanej wysokości 40 euro. Oczywiście, jeżeli faktyczne koszty dochodzenia należności przewyższą tę kwotę, wierzycielowi przysługuje zwrot kosztów w wysokości faktycznej (po odliczeniu kwoty rekompensaty). Kwotę rekompensaty przelicza się na złotówki przy zastosowaniu kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie stało się wymagalne.

30.07.2018r.

Przepadek zapłaconego PCC

W przypadku odmowy rejestracji spółki pobrany przez notariusza podatek od czynności cywilnoprawnych przepadnie.

Przy zawiązywaniu spółki (np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) notariusz, przy sporządzaniu umowy spółki, zobowiązany jest do pobrania podatku od czynności cywilnoprawnych, który następnie odprowadza do urzędu skarbowego. Zarząd spółki przygotowuje resztę dokumentów i zgłasza spółkę do rejestracji we właściwym sądzie.

Zdarza się jednak, iż sąd z uwagi na pewne uchybienia, czy braki formalne odmówi zarejestrowania spółki. Przepisy ustawy o PCC przewidują możliwość zwrotu zapłaconego podatku o ile podwyższenie kapitału spółki nie zostanie zarejestrowane, bądź zostanie zarejestrowane w wysokości mniejszej, niż określona uchwałą. Sęk w tym, że dotyczy to sytuacji "podwyższenia kapitału", a nie jego utworzenia. Tym samym w przypadku zakładania spółki kapitałowej nie ma możliwości odzyskania podatku zapłaconego od utworzonego kapitału zakładowego.

W jeszcze gorszej sytuacji znajdują się spółki osobowe. Ponieważ przepis ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczy "kapitału zakładowego" (a ten nie występuje w spółkach osobowych, z wyjątkiem spółki komandytowo-akcyjnej), spółki te nie odzyskają zapłaconego podatku nie tylko w przypadku odmowy ich rejestracji, ale również w przypadku odmowy rejestracji podwyższenia wkładów.

27.07.2018r.

PCC spółki

Obowiązkowa korekta VAT od niezapłaconych faktur

Brak dokonania korekty VAT od zakupów nie zapłaconych w terminie jest zagrożony dodatkowymi sankcjami.

W przypadku nieuregulowania zobowiązania za zakupione towary lub usługi, nabywca po upływie 150 dni od terminu zapłaty określonego na fakturze, lub wynikającego z umowy z dostawcą, zobowiązany jest do zmniejszenia dokonanego wcześniej odliczenia podatku VAT.

Korekty tej dokonuje się w okresie, w którym minął 150 dzień od wyżej wspomnianego terminu. Jeśli nie została uregulowana tylko część z zobowiązania, to korekty odliczenia podatku dokonuje się proporcjonalnie tylko od niezapłaconej części.

Uregulowanie to przypomina wcześniej obowiązującą obowiązkową korektę, której trzeba było dokonać, jeśli wierzyciel wskutek braku otrzymania zapłaty dokonał u siebie korekty podatku VAT od sprzedaży zawiadamiając dłużnika i US.

Nie da się ukryć, że korzystanie z tego uprawnienia nie było powszechne. Tym razem jednak przepisy idą dalej - otóż korekty dokonuje dłużnik niezależnie, czy dokonał jej też wierzyciel. Stąd możliwe jest, że ten sam podatek - przynajmniej przez pewien czas - będzie zapłacony podwójnie - po razie przez każdą ze stron transakcji.

Dodatkowym obostrzeniem przepisów wprowadzonym przez ustawodawcę jest sankcja za brak dokonania tej obowiązkowej korekty przez dłużnika. Jeśli urząd stwierdzi - np. w trakcie kontroli - że obowiązkowa korekta nie została dokonana, to oprócz jej dokonania określi jeszcze dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% kwoty dokonywanej przez siebie korekty.

Jednym z ciekawszych aspektów tego przepisu jest fakt, iż obowiązuje on od 2013r., ale - uwaga - dotyczy terminów zapłaty, od których upłynął‚ po początku 2013r. 150-dniowy termin opóźnienia w zapłacie. Oznacza to, że w praktyce każda transakcja, której termin zapłaty przypadał‚ na 04.08.2012r. lub póżniej, podlega pod ten przepis.

26.07.2018r.

VAT

Obniżenie limitu uprawniającego podróżnych do otrzymania zwrotu z tytułu Tax Free

Od 1 sierpnia 2017r. obniżona została łączna minimalna kwota zakupów, od których podróżni mogą ubiegać się o zwrot zawartego w cenie towarów podatku VAT.

Podróżni dokonujący zakupów towarów w Polsce na potrzeby prywatne, a następnie opuszczający terytorium Unii Europejskiej i wywożący nabyte towary mogą się ubiegać o zwrot zapłaconego przy nabyciu tych towarów podatku VAT.

Warunkiem ubiegania się o zwrot jest posiadanie dokumentu TAX FREE wystawionego przez sprzedawcę dla danych zakupów, a także dołączonego do niego paragonu z kasy fiskalnej. Od dnia 1 sierpnia 2017r. podróżny może ubiegać się o zwrot podatku VAT w przypadku, gdy łączna kwota zakupów wynosi co najmniej 200 złotych.

23.07.2018r.

kasy fiskalne VAT

Rachunek bankowy dla VAT

Banki otworzyły dodatkowe rachunki VAT dla firm.

Począwszy od 1 lipca 2018r. wszedł w życie tzw. "split payment".
Konsekwencją tego jest otworzenie przez banki dla każdej firmy dodatkowego rachunku, tzw. rachunku VAT.
Formalnie rachunek ten jest własnością przedsiębiorcy, niemniej ma on ograniczoną możliwość korzystania z środków na nim zgromadzonych.
Mogą być one użyte wyłącznie na dokonanie płatności na rzecz US, bądź też dla dokonania przelewu na rachunek VAT innego przedsiębiorcy.

Pamiętać należy, że to firma dokonująca zapłaty podejmuje decyzję, czy zapłaty dokona w pełnej kwocie jak dotychczas na zwykły rachunek, czy też podzieli płatność i dokona dwóch przelewów - kwoty netto na rachunek podstawowy, a kwoty VAT na rachunek VAT.

Należy też pamiętać, iż strony mogą obecnie zawrzeć w umowie postanowienie, że pełna zapłata odbędzie się bez udziału rachunku VAT.
Mechanizm "split payment" jest w chwili obecnej dobrowolny.

21.07.2018r.

VAT

Koszty podczas zawieszenia działalności

Nawet podczas zawieszenia działalności niektóre koszty ponoszone przez przedsiębiorcę mogą być zaliczone do kosztów podatkowych.

Przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają pracowników, mają możliwość zawieszenia działalności.

Zawieszenie to może trwać od 30 dni do 24 miesięcy.

Nawet w okresie zawieszenia konieczne jest jednak ponoszenie pewnych kosztów, które wynikają z umów podpisanych przed zawieszeniem działalności - np. czynszu za lokal, abonamentu telefonicznego, podatku od nieruchomości, leasingu itp.
Cechą wspólną tych kosztów jest to, że nie można zaprzestać ich ponoszenia, gdyż wynikają z umów zawartych wcześniej przez przedsiębiorcę i są ściśle związane z okresem ich trwania.

Tym samym koszty te spełniają warunek określony przez przepisy podatkowe dla kosztów służących zabezpieczeniu źródła przychodów, co z kolei oznacza, iż mimo zawieszenia działalności koszty te stanowią koszty uznane podatkowo posiadanej działalności.

19.07.2018r.

CIT działalność gospodarcza koszty PIT

Opodatkowanie zarządzania spółką zależną

Zarządzanie spółką zależną podlega VAT.

W ostatnich latach popularna konstrukcją wykorzystywaną do optymalizacji podatkowej było powołanie spółki komandytowo-akcyjnej (SKA), której komplementariuszem była spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Z charakteru samej SKA wynika, że zarządzanie nią sprawuje komplementariusz - czyli w tym wypadku sp. z o.o. Spółka ta wypełnia wszystkie obowiązki, które w przypadku spółek posiadających zarząd, ciążą właśnie na nim.

Do obowiązków tych należy prowadzenie spraw i reprezentowanie spółki komandytowo-akcyjnej, wykonywanie czynności administracyjnych. Jeśli obowiązki te wykonywane są za wynagrodzeniem dla komplementariusza (sp. z o.o.), to w rozumieniu art. 8 ustawy o podatku VAT są usługami, a tym samym podlegają opodatkowaniu tym podatkiem.

Takie stanowisko potwierdził również NSA w wyroku z 03.06.2014r. (sygn. I FSK 876/13). Zdaniem wÅ‚aÅ›nie NSA bieżące zarządzanie spółką komandytowo-akcyjną przez komplementariusza prowadzącego działalność gospodarczą ma zupełnie inny charakter, niż relacja wynikająca np. ze stosunku pracy, którą świadczyłaby spółka z zarządzającym nią pracownikiem. Tym samym mamy tu do czynienia z opodatkowanym świadczeniem usług.

17.07.2018r.

VAT

Zbiórka pieniędzy przez internet

Udostępnienie rachunku dla zbiórki pieniędzy przez internet jest wolne od podatku.

Internet stał się jedną z form prowadzenia publicznej zbiórki pieniędzy na różne cele jak np. leczenie, realizację określonego projektu, pomoc poszkodowanym lub ubogim. Z prawnego punktu widzenia przekazanie nawet drobnych kwot jest formą darowizny, a ta jako taka podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

Opodatkowaniu podlegają darowizny, które przekroczą określoną wartość uzależnioną od stopnia pokrewieństwa pomiędzy osobą przekazującą darowiznę (darczyńcą), a ją otrzymującą (obdarowanym). W przypadku zbiórek internetowych osoby te najczęściej są dla siebie obce, a więc są one zaliczane do tzw. III grupy podatkowej. Również i w przypadku tej grupy występuje kwota wolna od podatku (w roku 2017 jest to kwota 4.902 złote), przy czym limit ten liczy się dla ostatnich 5 lat łącznie.

Oznacza to, że jeśli w ciągu pięciu lat otrzymamy od tej samej osoby jedną bądź więcej darowizn, których łączna kwota (po zsumowaniu) nie przekroczy kwoty wolnej od podatku, podatku płacić nie trzeba.
Tylko w przypadku, gdy kwota ta będzie wyższa niż kwota zwolniona od podatku powstanie obowiązek podatkowy i trzeba będzie uregulować podatek.

Kwestią wymagającą wyjaśnienia pozostaje zbiórka pieniędzy przez portal internetowy, dla której wskazany zostaje nie rachunek ostatecznego beneficjenta (osoby dla której zbieramy środki), ale rachunek osoby trzeciej, która prowadzi zbiórkę, a następnie całą zebraną kwotę przekazuje potrzebującemu.

Na szczęście Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 10.04.2017r. (sygn. 2461-IBPB-2-1.4515.12.2017.2.JKu.) stanął na stanowisku, że osoba udostępniająca swoje konto bankowe, a tym samym organizująca zbiórkę jest pośrednikiem w zbieraniu drobnych kwot od różnych darczyńców, a więc sama nie staje się z tego powodu darczyńcą. Dlatego też zebrana i przekazana na rachunek bankowy osoby obdarowanej kwota jest zwolniona z opodatkowania, pod warunkiem, że każda z otrzymanych darowizn cząstkowychnie przekroczy kwoty zwolnionej z opodatkowania. Jeśli któraś z otrzymanych przez pośrednika kwot nie spełni tego warunku, to nadwyżkę powyżej kwoty wolnej od podatku należy opodatkować.

15.07.2018r.

podatek od spadków i darowizn

Uzasadnienie wypowiedzenia umowy o pracę

W uzasadnieniu wypowiedzenia umowy o pracę należy podawać szczegółowe informacje.

Nie wystarcza już - zgodne z prawdą - ale niepełne uzasadnienie wypowiedzenia umowy o pracę. Taki wniosek można wysnuć z wyroku Sądu Najwyższego z dnia 10.09.2013r. (sygn. I PK 61/13).

Jeśli bowiem podane w wypowiedzeniu kryteria spełnia więcej niż jedna - właśnie zwalniana - osoba, to kryteria te należy doprecyzować i wskazać takie, które jednoznacznie oddzieli pracownika zwalnianego od pracownika, który pozostaje w zakładzie pracy na podobnym stanowisku.

Brak usunięcia tej niejednoznaczności może skutkować koniecznością np. przywrócenia do pracy, albo zapłaty odszkodowania, w przypadku odwołania się przez pracownika do Sądu Pracy.
Zgodnie z wyrokiem SN, tak jasnego wskazania przyczyny wybrania konkretnego pracownika można nie dokonywać jedynie, jeśli przyczyna zwolnienia jest oczywista lub znana pracownikowi.

Można więc założyć, iż bezpieczniejsze będzie dokładne uzasadnienie, by uniknąć ewentualnych sporów na temat tego, co dla jednej ze stron było "oczywiste i znane", a dla drugiej wręcz przeciwnie.

13.07.2018r.

kadry